Trwa ładowanie...
d1wf74w
espi

AZOTY TARNÓW - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów (3...

AZOTY TARNÓW - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów (33/2013)
Share
d1wf74w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że 14 lutego 2013 roku otrzymał informację z dnia 13 lutego 2013 roku, przekazaną przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: "ING OFE"), sporządzoną w oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). Zgodnie z przekazaną informacją, w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozliczonych w dniu 8 lutego 2013 roku, ING OFE zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zbyciem akcji ING OFE posiadał 9.957.692 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcje oraz praw do akcji serii D Spółki, stanowiących 10,04% kapitału zakładowego Spółki, co z chwilą zamiany praw do akcji serii D na akcje
Spółki uprawniałoby do 9.957.692 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiłoby 10,04% ogólnej liczby głosów. W dniu 13 lutego 2013 roku na rachunku papierów wartościowych ING OFE znajdowało się 9.883.323 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki, co stanowiło 9,96% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 9.883.323 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,96% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
(14) 637-07-81-85 (14) 633 07 18
(telefon) (fax)
azoty@grupaazoty.com www.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
873-000-68-29 850002268
(NIP) (REGON)
d1wf74w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2013-02-14 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wf74w

Podziel się opinią

Share
d1wf74w
d1wf74w