Trwa ładowanie...
d16aau6
espi

B3SYSTEM - Treść uchwał podjętych przez ZWZ B3System S.A. w dniu 06 czerwca 2013 roku (34/2013)

B3SYSTEM - Treść uchwał podjętych przez ZWZ B3System S.A. w dniu 06 czerwca 2013 roku (34/2013)
Share
d16aau6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez ZWZ B3System S.A. w dniu 06 czerwca 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 06 czerwca 2013 roku. Treść uchwał wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi w szczególności liczby akcji z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów zawiera załącznik do niniejszego raportu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Spółka informuje, iż wobec Uchwały nr 22/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej i skrócenia kadencji Rady Nadzorczej zgłoszony został sprzeciw do protokołu. Poza ww. nie zgłoszono dalszych sprzeciwów do protokołu. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | UchwałyZWZB3SystemSA06 VI 2013.pdf | Uchwały ZWZ B3System SA 06 VI 2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
d16aau6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-06-07 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16aau6

Podziel się opinią

Share
d16aau6
d16aau6