Trwa ładowanie...
d4bfzvc
espi

BAKALLAND S.A. - Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. ...

BAKALLAND S.A. - Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. (64/2011)
Share
d4bfzvc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2011 | mr | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ("Rozporządzenie") informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 roku otrzymał od Zarządu spółki zależnej BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka zależna") informację o zawarciu następującej znaczącej umowy: 1. Umowa kredytu inwestycyjnego na realizację projektu współfinansowanego z Funduszy Unijnych na lata 2007-2013 "Kredyt Agro Unia" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 a) Umowa została zawarta dnia 14 czerwca 2011 roku pomiędzy Spółką zależną a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy czym Spółka zależna otrzymała umowę z podpisami Baku w dniu 15 czerwca 2011 roku. b) Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank na rzecz Spółki zależnej kredytu inwestycyjnego w wysokości 12.102.035,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie projektu
współfinansowanego z Funduszy Unijnych na lata 2007-2013 zgodnie z Umową na dofinansowanie zawartą pomiędzy Spółką zależną a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 210/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku, przy czym Bank będzie współfinansował nie więcej niż 59,9% wartości nakładów inwestycyjnych Spółki zależnej. c) Kredyt został udzielony do dnia 31 maja 2019 roku. d) Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku. d) Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: -hipoteka na kwotę 18.153.052,00 złotych ustanowiona na nieruchomości Spółki zależnej wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, -zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, których nabycie jest finansowane z udzielonego kredytu wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, -przelew wierzytelności z Umowy o przyznanie dofinansowania zawartej pomiędzy Spółką zależną a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -weksel własny in blanco
wystawiony przez Spółkę zależną i poręczony przez udziałowców spółki proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej, -pełnomocnictwo do rachunków Spółki zależnej prowadzonych w Banku. Za kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% wysokość kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bfzvc

Podziel się opinią

Share
d4bfzvc
d4bfzvc