Trwa ładowanie...
d1lk4ml

BAKALLAND S.A. - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych oraz zmian...

BAKALLAND S.A. - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych oraz zmiany statutu Bakalland S.A. (122/2011)

Share
d1lk4ml

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 122 | / | 2011 | mr | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych oraz zmiany statutu Bakalland S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 i 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, iż w dniu 23 listopada 2011 roku, Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, zgodnie z którym w dniu 17 listopada 2011 roku dokonano wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki. Stosownie do treści § 15 Rozporządzenia Zarząd Spółki wskazuje, iż: 1) po rejestracji wskazanego wyżej obniżenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.997.005 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć) złotych i dzieli się na 19.970.050 (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt
akcji) zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych za jedną akcję. 2) zmianie uległa struktura akcji w ten sposób, iż zmniejszeniu uległa liczba akcji serii E i z uwzględnieniem obniżenia wynosi 1.470.050 (obniżenie liczby akcji o 1.029.950); w pozostałym zakresie struktura akcjonariatu nie uległa zmianie. 3) uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 19.970.050 (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt). Stosownie do treści § 18 Rozporządzenia Zarząd Spółki wskazuje, iż: 1) obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej nastąpiło poprzez umorzenie 1.029.950 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 2) liczba głosów przypadająca na umorzone akcje wynosiła 1.029.950. 3) umorzenie akcji nastąpiło za zgodą akcjonariuszy, którzy zbyli akcje Spółki w ramach Programu skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6/I/2009 z dnia 7 maja 2009 roku. 4) umorzeniu uległy akcje własne nabyte przez Spółkę za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie (z uwzględnieniem kosztu nabycia akcji własnych) 5.050.201,88 złotych. 5) kapitał zakładowy Spółki po umorzeniu akcji wynosi 1.997.005 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć) złotych, zaś ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 19.970.050 (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt). Ponadto Zarząd Spółki, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia wskazuje, iż w związku z dokonaniem przez Sąd wpisu obniżenia kapitału zakładowego zarejestrowana została również zmiana § 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowa następująca treść: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.075.000,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 20.750.000
(dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) i nie mniej niż 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.: a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000, b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220, c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54.780, d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000, e) nie mniej niż 2.250.000 akcji i nie więcej niż 2.500.000 akcji serii E o numerach od 1 do nie mniej niż 2.250.000 i nie więcej niż 2.500.000." została zastąpiona treścią poniższą: 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.997.005 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i pięć złotych) i dzieli się na 19.970.050 (dziewiętnaście milionów dziewięćset
siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.: a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000, b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220, c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54.780, d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000, e) 1.470.050 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy i pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.470.050." Stosownie do treści § 38 ust. pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Zarząd składa w załączeniu do niniejszego raportu tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany § 9 Statutu zarejestrowanej przez Sąd. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut Bakalland S.A. tekst jednolity .pdf | Statut Bakalland S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

Podziel się opinią

Share
d1lk4ml
d1lk4ml