Trwa ładowanie...
d2tucug

BAKALLAND S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Bakalland S.A. (1/2015)

BAKALLAND S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Bakalland S.A. (1/2015)

Share
d2tucug

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Bakalland S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 roku sąd zarejestrował zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki z uwzględnieniem dokonanej przez sąd rejestracji wynosi 4.284.631,50 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden 50/100) złotych. Wskazany kapitał zakładowy dzieli się na 42.846.315 (czterdzieści dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii
A o numerach od 1 do 19.632.030 (akcje zdematerializowane oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBKLND00017), b)16.071.428 (szesnaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 16.071.428, c) 7.142.857 (siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 7.142.857. Zarząd wskazuje, iż ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji z uwzględnieniem wskazanej powyżej rejestracji przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 42.846.315. Zarząd przypomina, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w związku zarejestrowaniem w dacie oznaczonej powyżej połączenia Spółki z Innova Phoenix Sp. z o. o. (spółka przejmowana), przy czym w związku z połączeniem Spółka wyda 16.071.428 akcji zwykłych na okaziciela serii B (akcje emisji połączeniowej), a także w
związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, skutkującego wyemitowaniem 7.142.857 akcji zwykłych na okaziciela serii D. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tucug

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tucug

Podziel się opinią

Share
d2tucug
d2tucug