Trwa ładowanie...
d3s8pt9
espi

BAKALLAND S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

BAKALLAND S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

Share
d3s8pt9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 248986 194468 62467 47622
Zysk na działalności operacyjnej 9193 13116 2306 3212
Zysk brutto 4974 10126 1248 2480
Zysk netto 4080 9326 1024 2284
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3590 13651 901 3343
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -30282 -9970 -7597 -2441
Przepływy pienięzne z działalności finansowej 28980 -2812 7271 -689
Przepływy pienięzne netto, razem 2288 869 574 213
Aktywa razem 236772 138774 59392 33473
Zobowiązania długoterminowe 57808 7832 14501 1889
Zobowiązania krótkoterminowe 103427 67198 25944 16209
Kapitał własny 53602 52855 13446 12749
Kapitał zakładowy 2100 2100 527 507
Średnioważona liczba akcji 20098 20626 20098 20626
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą 0,20 0,45 0,05 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,20 0,45 0,05 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję 2,67 2,56 0,67 0,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,67 2,56 0,67 0,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0,19 0,05 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
SAR-S - 2011_ 2011 .pdf Skonsolidowanie Sprawozdanie Finansowe 2010_2011
List Prezesa 2010.pdf List Prezesa
wprowadzenie skonsolidowane 2010_ 2011.pdf wprowadzenie do skonsolidowanego raportu kwartalnego 2010_2011
sprawozdaniezarządu20102011skonsolidowane.pdf sprawozdanie z działalności Grupy 2010_2011
dodatkowe noty objaśniające 2010 skonoslidowane.pdf dodatkowe noty objasniajace do skonoslidowanego sprawozdania finansowego 2010_2011
GK BAKALLANDSAOPINIA RAPORTSSF30 06 2011.pdf opinia i raport Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego raportu finansowego 2010_2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3s8pt9

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-10-31 | | | | | | | |
| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Marian Owerko Prezes Zarządu
2011-10-31 Artur Ungier Wiceprezes Zarządu
2011-10-31 Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Jadwiga Raszko vel Rzepa Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3s8pt9

Podziel się opinią

Share
d3s8pt9
d3s8pt9