Trwa ładowanie...
d1xkjli
espi

BAKALLAND S.A. - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych (55/2014)

BAKALLAND S.A. - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych (55/2014)
Share
d1xkjli

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2014 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi dokonała wyboru podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz spółki zależnej Bakalland 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., tj. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Ernst & Young Audit sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 130 (?Audytor?). Zarząd Spółki wskazuje,
iż Audytor został wybrany: 1.do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bakalland S.A., za okres dwunastu miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku, 2.do dokonania przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Bakalland S.A. za okres sześciu miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku, 3.do dokonania badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Bakalland S.A. za okres dwunastu miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku, 4.do przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Bakalland S.A. za okres sześciu miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku, 5.do badania sprawozdania finansowego spółki zależnej Bakalland 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za okres kończący się 30 czerwca 2015 roku, przy czym umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania powyższych czynności. Zarząd Spółki wskazuje ponadto, iż Spółka nie korzystała uprzednio z usług Audytora. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xkjli

Podziel się opinią

Share
d1xkjli
d1xkjli