Trwa ładowanie...
dgyc9j5
dgyc9j5
espi

BALTONA S.A. - Wniesienie pozwu wzajemnego (20/2014)

BALTONA S.A. - Wniesienie pozwu wzajemnego (20/2014)
Share
dgyc9j5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie pozwu wzajemnego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego ?Baltona? S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pełnomocnikom jednostki zależnej Emitenta ? BH Travel Retail Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: BH Travel) został doręczony odpis pozwu wzajemnego Przedsiębiorstwa Państwowego ?Porty Lotnicze? z siedzibą w Warszawie (dalej: PPL) ?przeciwko BH Travel, co jest równoznaczne z powstaniem stanu zawisłości sporu. Kwota żądania PPL przeciwko BH Travel wynosi 5.135.804,96 (słownie: pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset cztery i 96/100) zł na którą składają się kary umowne za opóźnienie w zwrocie lokali Baltona Accessories, Baltona Airport Shop, Magazynu WOC i pomieszczeń socjalnych, odsetki od kar umownych, koszty usunięcia i magazynowania ruchomości BH Travel usuniętych z lokali Kids i Esprit, oraz odsetki od w/w kosztów usunięcia i magazynowania. Przedmiotowy pozew wzajemny związany jest ze sporem prowadzonym pomiędzy BH Travel a PPL o skuteczność
wypowiedzianych przez PPL umów najmu powierzchni handlowych zlokalizowanych na Lotnisku Chopina w Warszawie, czego następstwem było wstrzymanie w dniu 17 lutego 2012 r. działalności handlowej sklepów prowadzonych przez BH Travel na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. O przedmiotowym sporze Emitent informował w Prospekcie emisyjnym oraz odpowiednimi raportami bieżącymi i okresowymi. W chwili obecnej BH Travel nie prowadzi już działalności handlowej na Lotnisku Chopina w Warszawie. W ocenie Zarządów BH Travel oraz Emitenta powództwo wzajemne jest nieuzasadnione. Zarząd BH Travel będzie wnosił o oddalenie powództwa wzajemnego w całości. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 w zw. z § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Działkowa 115
(ulica) (numer)
+48 22 519 20 00 +48 22 519 20 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
586-010-22-92 000144035
(NIP) (REGON)
dgyc9j5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski
2014-05-06 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgyc9j5

Podziel się opinią

Share
dgyc9j5
dgyc9j5