Trwa ładowanie...
d3wzq9m
espi

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (7/2013)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (7/2013)
Share
d3wzq9m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego 2013 roku nastąpiła emisja 500.000 sztuk obligacji serii BGK0217S007A (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego. Cel emisji obligacji: Nie został określony Określenie rodzaju emitowanych obligacji: Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA o kodzie ISIN PL0000500120 Wielkość emisji: 500.000.000 PLN Wartość nominalna i cena emisyjna: Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 PLN Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania: Emitent wykupi obligacje w kwocie równej
wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 27 lutego 2017 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK0217S007A. Daty płatności odsetek ustalone zostały na: 27 sierpnia 2013r., 27 lutego 2014r., 27 sierpnia 2014r., 27 lutego 2015r., 27 sierpnia 2015r., 27 lutego 2016r., 27 sierpnia 2016r., 27 lutego 2017r. Jeżeli płatność przypada w dniu, który nie jest dniem roboczym, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW SA Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 40,6 mld PLN Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 39,0 mld PLN Dane umożliwiąjące potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Nie dotyczy Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne: Nie dotyczy | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
(pełna nazwa emitenta)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-955 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 7
(ulica) (numer)
022/ 522 92 10 022/ 522 92 16
(telefon) (fax)
ds@bgk.com.pl bgk.com.pl
(e-mail) (www)
525 00 12 372 000017319
(NIP) (REGON)
d3wzq9m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Mariusz Grab Dyrektor Zarządzający
2013-02-27 Izabela Stolarzewicz Naczelnik - Departament Skarbu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wzq9m

Podziel się opinią

Share
d3wzq9m
d3wzq9m