Trwa ładowanie...
d1pi6bo
d1pi6bo
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Raport roczny R (2010)

BANK MILLENNIUM S.A. - Raport roczny R (2010)
Share
d1pi6bo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
Przychody z tytułu odsetek 2 204 316 2 207 880 550 479 508 653
Przychody z tytułu prowizji 568 136 525 443 141 879 121 052
Przychody operacyjne 1 586 566 1 425 299 396 210 328 361
Wynik działalności operacyjnej 389 348 80 535 97 231 18 554
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 389 348 80 535 97 231 18 554
Wynik finansowy po opodatkowaniu 321 042 84 115 80 173 19 378
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 259 587 55 073 64 826 12 688
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -89 068 1 695 971 -22 243 390 719
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 008 237 -220 249 -251 785 -50 741
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 227 724 -286 807 56 869 -66 075
Przepływy pieniężne netto, razem -869 581 1 188 915 -217 159 273 903
Aktywa razem 46 050 065 43 969 150 11 627 923 10 702 777
Zobowiązania wobec banków 2 084 456 4 909 356 526 338 1 195 014
Zobowiązania wobec klientów 35 525 839 31 653 587 8 970 492 7 704 977
Kapitał własny 3 816 045 2 517 625 963 575 612 829
Kapitał zakładowy 1 213 117 849 182 306 319 206 704
Liczba akcji 1 213 116 777 849 181 744 1 213 116 777 849 181 744
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,15 2,96 0,79 0,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,15 2,96 0,79 0,72
Współczynnik wypłacalności 13,45% 10,36% 13,45% 10,36%
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,28 0,10 0,07 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,28 0,10 0,07 0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Opinia i raport Bank Millennium 31.12.2010.pdf Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego
BankMillenniumSprawozdanie_roczne2010.pdf Roczne sprawozdanie finansowe
BankKomZarz2010_POL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku
Millennium_ LAD KORPORACYJNY 2010.pdf Raport - Ład korporacyjny

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla banków
za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31
(NIP) (REGON)
KPMG AUDYT SP. Z O.O.
(podmiot uprawniony do badania)
d1pi6bo

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Bogusław Kott Prezes Zarządu
2011-02-25 Joao Bras Jorge Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Fernando Bicho Członek Zarządu
2011-02-25 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu
2011-02-25 Andrzej Gliński Członek Zarządu
2011-02-25 Wojciech Haase Członek Zarządu
2011-02-25 Artur Klimczak Członek Zarządu
2011-02-25 Antonio Pinto Junior Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Dariusz Kowalczyk Dyrektor Departamentu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pi6bo

Podziel się opinią

Share
d1pi6bo
d1pi6bo