Trwa ładowanie...
d36dl17
d36dl17
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 1...

BANK MILLENNIUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 11 kwietnia 2013 r. (18/2013)
Share
d36dl17

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 11 kwietnia 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o sposobie głosowania. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012 oraz
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku (uchwała nr 1). 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2012 (uchwała nr 2). 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (uchwały nr 3 i 4). 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 (uchwała nr 5). 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 6). 12. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej (uchwała nr 7). 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BM na dzień 11.04.2013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 11 kwietnia 2013 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ZWZ BM 11.04.2013.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 11 kwietnia 2013 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu Banku Julianna Boniuk-Gorzelańczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36dl17

Podziel się opinią

Share
d36dl17
d36dl17