Trwa ładowanie...
d28ouvv
d28ouvv
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 2...

BANK MILLENNIUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 20 kwietnia 2012 r. (19/2012)
Share
d28ouvv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 20 kwietnia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 9.30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o sposobie głosowania. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011 oraz
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku (uchwała nr 1). 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2011 (uchwała nr 2). 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 (uchwały nr 3 i 4). 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 (uchwała nr 5). 11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 6). 12. Wybór członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 7). 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd przekazuje w załączeniu. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd przekazuje w załączeniu. PODSTAWA PRAWNA: § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BM w dniu 20 kwietnia 2012 r.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. w dniu 20 kwietnia 2912 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ZWZ BM 20 kwietnia 2012 r.pdf | Projekt Uchwał wraz z uzasadnieniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A w dniu 20 kwietnia 2012 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. BANKOWY
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
STANISŁAWA ŻARYNA 2 A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
WWW.BANKMILLENNIUM.PL
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu Julianna Boniuk-Gorzelańczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28ouvv

Podziel się opinią

Share
d28ouvv
d28ouvv