Trwa ładowanie...
d4lmlwk

BANK PEKAO SA - Oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Fitch Ratings (6/2013)

BANK PEKAO SA - Oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Fitch Ratings (6/2013)

Share
d4lmlwk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Fitch Ratings | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2013 r. agencja ratingowa Fitch Ratings (?Fitch") potwierdziła oceny ratingowe Banku na niezmienionym poziomie W wyniku tej decyzji oceny ratingowe Banku prezentują się następująco: Długoterminowa ocena IDR w walutach obcych: ?A-? . Perspektywa: Stabilna Krótkoterminowa ocena IDR w walutach obcych: ?F2? Viability rating: ?a-? Rating wsparcia: ?2?. W uzasadnieniu stwierdzono między innymi: Oceny ratingowe Banku Pekao S.A. stanowią odzwierciedlenie jego stabilnych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania, wysokich kapitałów i mocnej marki na rynku oraz konsekwencji w konserwatywnym zarządzaniu ryzykiem kredytowym i rynkowym. Czynniki te uczyniły Bank Pekao S.A., w porównaniu do innych banków, bardziej odpornym na pogorszenie warunków otoczenia operacyjnego w czasie kryzysu, i ? w ocenie Fitch ? dają Bankowi odpowiednią elastyczność w przystosowaniu się do negatywnego wpływu spowalniającej polskiej gospodarki. Potwierdzenie
ratingu wsparcia na poziomie "2" uwzględnia pogląd Fitch, że po zamknięciu z sukcesem oferty sprzedaży 9,1% akcji Banku Pekao S.A., co ogłoszone w dniu 29 stycznia 2013 r. UniCredit S.p.A. ("UC" oceniany"A-"/Perspektywa negatywna) pozostanie akcjonariuszem większościowym i będzie kontynuował wysoką chęć zapewnienia wsparcia dla Banku Pekao S.A, posiadającego strategiczne znaczenie dla działalności bankowej UniCredit w Polsce. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFCIAL TRANSLATIONReport 6/2013: Bank's ratings confirmed by Fitch RatingsManagement Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) informs that on 30 January 2013 rating agency Fitch Ratings (“Fitch”) informed about affirming Bank’s ratings at unchanged levels.In the result ratings of the Bank are as follows:Long-term foreign currency IDR: 'A-'; Outlook: StableShort-term foreign currency IDR: 'F2';Viability Rating: 'a-';Support Rating: '2'.In justification among other it was stated that:Bank Pekao's S.A. ratings reflect the bank’s stable and diversified funding base, ample capitalisation and strong franchise as well as consistency in conservative credit and market risk management. These factors have made Bank Pekao S.A. more resilient to the deterioration in the operating environment during the crisis compared with peers, and in Fitch’s view give the bank sufficient flexibility to accommodate any negative impact from the slowing Polish economy.The affirmation of Bank Pekao's S.A. '2' Support Rating
reflects Fitch's view that even after the successful closing of the offer to sell the 9.1% stake in Bank Pekao S.A announced on 29 January 2013, UniCredit S.p.A. (UC; 'A-'/Negative) will remain a majority shareholder and will continue to have a high propensity to provide support to Bank Pekao S.A., given the strategic importance of Polish banking operations to UC.Legal basis: section 5 subsection 1 clause 26 Finance Minister's Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states | |

d4lmlwk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-01-31 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2013-01-31 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lmlwk

Podziel się opinią

Share
d4lmlwk
d4lmlwk