Trwa ładowanie...
d1fjc22

BANK PEKAO SA - Oddalenie zażalenia akcjonariusza (3/2015)

BANK PEKAO SA - Oddalenie zażalenia akcjonariusza (3/2015)

Share
d1fjc22
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-10
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Oddalenie zażalenia akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. (?Bank?) informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2015 roku o oddaleniu zażalenia akcjonariusza na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 16 lipca 2014 roku o odrzuceniu jego skargi kasacyjnej w sprawie o uchylenie uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 28 kwietnia 2010 roku dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2009. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne i ostateczne. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION Report 3/2015: The dismissal of the shareholder’s complaint The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) informs that the Bank received decision of the Supreme Court dated on 14 January 2015 dismissing the complaint of Bank’s shareholder against the decision of the Appeal Court in Warsaw dated on 16 July 2014 rejecting the cassation appeal of the Bank’s shareholder in proceeding for repealing the resolution No 12 of Ordinary General Meeting of the Bank dated April 28, 2010 on approving the Bank’s Capital Group financial statement for 2009 . The aforementioned decision is final and legally valid. Legal basis: § 38 section 1 point 10 of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-10 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku
2015-02-10 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2015-02-10 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

Podziel się opinią

Share
d1fjc22
d1fjc22