Trwa ładowanie...
d1pm1jr
espi

BANK PEKAO SA - Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz Przewodniczą...

BANK PEKAO SA - Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu (64/2012)
Share
d1pm1jr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2012 z dnia 01.06.2012r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. na nową wspólną kadencję; raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 24.07.2012r. o powołaniu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej, oraz w związku z raportem bieżącym nr 61/2012 z dnia 22.10.2012r. o śmierci Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2012r. powierzyła Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Pawłowiczowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. przedstawia się następująco: Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Roberto Nicastro - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Leszek Pawłowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Alessandro Decio - Sekretarz Rady Nadzorczej, Paweł Dangel - Członek Rady Nadzorczej, Laura Penna - Członek Rady Nadzorczej, Doris Tomanek -
Członek Rady Nadzorczej, Wioletta Rosołowska - Członek Rady Nadzorczej. Ponadto, w dniu 7 listopada 2012r. Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Dangla w skład Komitetu ds. Audytu oraz powierzyła Mu funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu. Skład Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej przedstawia się następująco: 1) Komitet ds. Audytu: Paweł Dangel (Przewodniczący), Alessandro Decio, Leszek Pawłowicz, Laura Penna i Jerzy Woźnicki 2) Komitet ds. Wynagrodzeń: Roberto Nicastro, Wioletta Rosołowska, Doris Tomanek i Jerzy Woźnicki, 3) Komitet ds. Finansów: Alessandro Decio, Roberto Nicastro i Laura Penna Zarząd Banku informuje, że skład Komitetu ds. Audytu jest zgodny z przepisami art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 64/2012: Appointment of Deputy Chairman of the Supervisory Board, and Chairman of the Audit Committee.Referring to the current report no. 23/2012 dated 01.06.2012 on appointment of the Supervisory Board Members of Bank Polska Kasa Opieki S.A. for a new common term of office; and the current report no. 31/2012 dated 24.07.2012 on appointment of Chairman, Deputy Chairmen, Secretary and Members of the Supervisory Board, and in connection with the current report no. 61/2012 dated 22.10.2012 on the death of Deputy Chairman, the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. informs that the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. at the meeting held on 7 November 2012 entrusted Member of the Supervisory Board Mr Leszek Pawłowicz with the function of Deputy Chairman of the Supervisory Board.The composition of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. is as follows:Jerzy Woźnicki – Chairman of the Supervisory Board,Roberto Nicastro – Deputy Chairman of the Supervisory
Board,Leszek Pawłowicz - Deputy Chairman of the Supervisory Board,Alessandro Decio – Secretary of the Supervisory Board,Paweł Dangel – Member of the Supervisory Board,Laura Penna - Member of the Supervisory Board,Doris Tomanek - Member of the Supervisory Board,Wioletta Rosołowska - Member of the Supervisory Board.Moreover, on 7 November 2012 the Supervisory Board appointed Mr Paweł Dangel into the composition of the Audit Committee and entrusted Him with the function of Chairman of the Audit Committee.The composition of the Supervisory Board Committees is as follows:1) Audit Committee: Paweł Dangel (Chairman), Alessandro Decio, Leszek Pawłowicz, Laura Penna and Jerzy Woźnicki2) Remuneration Committee: Roberto Nicastro, Wioletta Rosołowska, Doris Tomanek and Jerzy Woźnicki,3) Financial Committee: Alessandro Decio, Roberto Nicastro and Laura Penna.The Management Board of the Bank informs that the composition of the Audit Committee is compliant with the provisions of Art. 86 sec. 4 and 5 of the Act on Statutory
Auditors, their Self-Governing Organization, Entities Authorized to Audit Financial Statements and on Public Oversight (Journal of Laws No. 77, item 649 as amended).Legal base:§ 5 sect. 1 p.22 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19th February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent (Journal of Laws No. 33, item 259) | |

d1pm1jr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2012-11-07 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2012-11-07 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych
2012-11-07 Ewa Rucińska Dyrektor Gabinetu Prezesa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pm1jr

Podziel się opinią

Share
d1pm1jr
d1pm1jr