Trwa ładowanie...
d3dd38o

BANK PEKAO SA - Proponowana dywidenda w wysokości 10 zł na 1 akcję (2/2015)

BANK PEKAO SA - Proponowana dywidenda w wysokości 10 zł na 1 akcję (2/2015)

Share
d3dd38o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-11
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Proponowana dywidenda w wysokości 10 zł na 1 akcję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 10 lutego 2015 roku postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy za 2014 rok w wysokości 10 zł na 1 akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 97% zysku netto Grupy za 2014 rok. Wniosek Zarządu uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Zaproponowany przez Zarząd Banku dzień dywidendy to 22 czerwca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 7 lipca 2015 roku. Podstawa prawna: § 38 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION Report 2/2015: Proposed dividend in the amount of PLN 10 per 1 share Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") hereby informs, that on 10th February, 2015 decided to submit to the General Meeting the proposal of the dividend payment for year 2014 in the amount of PLN 10 per 1 share, which translates into a payout ratio of 97% of the Group net profit for 2014. Decision of Management Board got positive opinion from Supervisory Board. The date of dividend's day, proposed by Management Board, is 22nd June, 2015 and the dividend's payout day is 7th July, 2015. _ Legal basis: § 38 section 11 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February 2009 re: current and periodical information submitted by the issuers of securities and conditions of considering as equal the information required by the legal provisions of the non-member country. _

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2015-02-11 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2015-02-11 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych
2015-02-11 Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzająjący, Dyrektor Departamentu Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

Podziel się opinią

Share
d3dd38o
d3dd38o