Trwa ładowanie...
dowo6bj
espi

BANK PEKAO SA - Terminy przekazywania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2013 roku (5/2...

BANK PEKAO SA - Terminy przekazywania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2013 roku (5/2013)
Share
dowo6bj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ogłasza daty przekazywania raportów okresowych w roku 2013: 1. Raport roczny Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy za rok 2012 - 15 marca 2013r. 2. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy za rok 2012 - 15 marca 2013r. 3. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za pierwszy kwartał: Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy I kwartał 2013 r. - 10 maja 2013r. 4. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy I półrocze 2013 r. - 6 sierpnia 2013r. 5. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za trzeci kwartał: Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy III kwartał 2013 r. - 8 listopada 2013r. Zarząd Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna ponadto informuje, iż na podstawie par. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów podjął decyzję o niepublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za IV kwartał 2012 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za II kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATION Report 5/2013: Dates of financial statements release in year 2013 by Bank Pekao S.A. The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna hereby informs on dates of periodical financial statements release in year 2013: 1. Annual financial statement of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Date of release for the period financial year 2012 - 15 March 2013 2. Consolidated annual financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Capital Group: Date of release for the period financial year 2012 - 15 March 2013 3. Consolidated financial statement of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Capital Group for the first quarter: Date of release for the period I quarter 2013 - 10 May 2013 4. Consolidated semi-annual financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Capital Group: Date of release for the period I half of year 2013 - 6 August 2013 5. Consolidated financial statement of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Capital Group for third quarter:
Date of release for the period III quarter 2013 - 8 November 2013 The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna moreover informs that, in accordance with paragraph 102 section 1 of the Ordinance of the Minister of Finance, decided not to publish consolidated quarterly financial statements of the Capital Group of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the 4th quarter 2012 and consolidated quarterly financial statements of the Capital Group of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the 2nd quarter 2013. Legal basis: § 103 section 1 and section 2 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February 2009 re: current and periodical information submitted by the issuers of securities and conditions of considering as equal the information required by the legal provisions of the non-member country | |

dowo6bj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-01-15 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2013-01-15 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych
2013-01-15 Piotr Miałkowski Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Departamentu Rachunkowości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dowo6bj

Podziel się opinią

Share
dowo6bj
dowo6bj