Trwa ładowanie...
d490jk0
espi

BANK PEKAO SA - Zamierzone zmiany Statutu Banku (27/2012)

BANK PEKAO SA - Zamierzone zmiany Statutu Banku (27/2012)
Share
d490jk0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamierzone zmiany Statutu Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259). Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], w związku z uchwaleniem zmian Statutu Banku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2012 roku, Zarząd Banku przedstawia treść uchwalonych postanowień Statutu Banku wraz z dotychczas obowiązującym ich brzmieniem. 1) po § 8 dodaje się w Statucie Banku § 8a, w następującym brzmieniu: "§ 8a 1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję. 2. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku
określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.", 2) dotychczasowy § 13 pkt 17) o brzmieniu: "17) Wybór biegłego rewidenta," otrzymuje następujące brzmienie: "17) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu sprawozdań finansowych,", 3) dotychczasowy § 20 ust. 1, o brzmieniu: "1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków. W skład Zarządu Banku wchodzą: 1) Prezes Zarządu Banku, 2) Wiceprezesi Zarządu Banku, w tym Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, 3) Członkowie Zarządu Banku.", otrzymuje następujące brzmienie: "1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków. W
skład Zarządu Banku wchodzą: 1) Prezes Zarządu Banku, 2) Wiceprezesi Zarządu Banku, 3) Członkowie Zarządu Banku.", 4) dotychczasowy § 22 ust. 1, o brzmieniu: "1. Prezes Zarządu Banku: 1) Kieruje pracami Zarządu Banku, 2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, 3) Prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa, 4) Sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku, 5) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku, 6) Nadzoruje działalność komórek wykonujących zadania w zakresie: audytu wewnętrznego, obsługi prawnej, zarządzania ryzykiem braku zgodności, analiz makroekonomicznych, komunikacji korporacyjnej oraz Gabinetu Prezesa.", otrzymuje następujące brzmienie: "1. Prezes Zarządu Banku: 1) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, 2) Prezentuje
stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa, 3) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku, 4) Koordynuje prace członków Zarządu Banku, 5) Nadzoruje w szczególności następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz komunikacja korporacyjna, w tym relacje inwestorskie.", 5) dotychczasowy § 22 ust. 3, o brzmieniu: "3. Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, do którego podstawowych kompetencji należy nadzór nad działalnością operacyjną Banku, zarządzaniem zasobami ludzkimi i relacjami inwestorskimi oraz koordynowanie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi, Banku działalności w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, finansów oraz zarządzania ryzykiem, powoływany jest za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego." , otrzymuje następujące brzmienie: "3. Wiceprezes
Zarządu Banku, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności." Zarząd Banku informuje iż na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dokonanie zmian Statutu Banku uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 1 czerwca 2012 roku. Projekt tekstu jednolitego Statutu Banku STATUT BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, założony w 1929 roku, jest Bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego Statutu. 2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej
UniCredit. UniCredit S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy. § 2 1. Firma Banku brzmi: ?Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna". 2. Bank posługuje się skrótem firmy: ?Bank Pekao S.A.". § 3 Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. § 4 1. Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 2. Bank może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą. § 5 Strukturę organizacyjną Banku tworzą: 1) Centrala Banku, 2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku, 3) Regiony, 4) Oddziały w kraju (wraz z wchodzącymi w ich skład filiami i punktami obsługi bankowej) i za granicą, 5) Inne jednostki organizacyjne, w tym Centra Klientów Korporacyjnych. II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU § 6 Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym: 1) Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub
z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) Prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, 4) Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 5) Wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, 6) Przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 7) Udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, 8) Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 9) Prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie, 10) Emitowanie bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 11) Dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsługą finansową papierów wartościowych, 12) Przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 13) Organizowanie i
uczestniczenie w konsorcjach bankowych, 14) Dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi, 15) Wykonywanie terminowych operacji finansowych, 16) Wykonywanie czynności powierniczych, 17) Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 18) Prowadzenie kasy mieszkaniowej, 19) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, 20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 21) Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, 22) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, 23) Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, 24) Nabywanie i zbywanie nieruchomości, 25) Prowadzenie działalności akwizycyjnej na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 26) Organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu,
27) Wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, 28) Świadczenie usług w zakresie transportu wartości, 29) Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych, 30) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych, 31) Pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 32) Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, 33) Prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków, 34) Prowadzenie działalności maklerskiej, 35) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych określonych czynności należących do zakresu ich działalności, 36) Wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej, 37) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie, c)
nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, d) oferowaniu instrumentów finansowych, e) doradztwie inwestycyjnym, f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-f) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. III. ORGANY BANKU § 7 Organami Banku są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie § 8 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. 5. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Bank. 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub też akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku. 8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. 9. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Banku. 11. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. § 8a 1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję. 2. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i
ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. § 9 Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. § 10 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Jeżeli uchwała nie została podjęta z powodu braku
kworum, wymaganego zgodnie ze Statutem Banku, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% akcji. 4. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum. 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku. 6. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały większością ? głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. § 11 1. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu. 2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych
akcji. § 12 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku lub osoba wyznaczona przez Zarząd Banku. 2. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. § 13 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku, należy: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku, 6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu
wypłaty dywidendy, 7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 8) Zmiana Statutu Banku oraz ustalanie jego jednolitego tekstu, 9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku, 10) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, 11) Umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia, 12) Połączenie, podział lub likwidacja Banku, 13) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, 14) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 15) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 16) Zawarcie ze spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, 17) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu sprawozdań finansowych, 18) Inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza § 14 1. Rada Nadzorcza
składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. 2. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie. 3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów: 1) posiadaniu doświadczenia zawodowego na polskim rynku odpowiedniego do sprawowanej funkcji nadzorczej w Banku, 2) posiadaniu miejsca stałego zamieszkania w Polsce, 3) władaniu językiem polskim. 4. Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji. 5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, jego
spółkach zależnych lub dominującej, 2) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 3 lat w Banku, jego spółkach zależnych i dominującej funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia, 3) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub dominującej, 4) nie jest akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku ani nie jest zatrudniona przez takiego akcjonariusza, 5) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, jego spółek zależnych lub dominującej, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką zależną lub dominującą umowę na standardowych warunkach, 6) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani
powinowatym członka Zarządu Banku lub pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze, 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej, 8) nie posiada istotnych powiązań biznesowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub dominującą, które mogłyby wpłynąć na jej niezależność, oraz 9) w przypadku, gdy dzień wyboru przypada w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku w celu wydania akcji akcjonariuszom Banku BPH S.A. w związku z podziałem Banku BPH S.A. przez wydzielenie, jest wolna od powiązań, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 6 w odniesieniu do Banku BPH S.A., jego spółek zależnych i dominujących. 6. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście. 7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. 8. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. §
15 1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3, 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, 4) w przypadku śmierci członka Rady. 3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. § 16 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. 3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może zwołać
je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. § 17 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad. 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 4. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej. 5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym. § 18 Do kompetencji Rady
Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku, należą w szczególności następujące sprawy: 1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz ocena sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy, 2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3) Ocena sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku, 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1-3, 5) Sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, 6) Występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku, 8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, w tym powołanie
jednego z członków Zarządu Banku ? po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, 9) Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Banku, 10) Delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu Banku, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 11) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem, 12) Opiniowanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzenia i przystępowania Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają charakter długotrwały i strategiczny, 13) Opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych Banku, 14) Wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych Banku, 15) Uchwalanie na wniosek Zarządu Banku regulaminów
tworzenia i wykorzystywania funduszy przewidzianych w Statucie Banku, 16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 2.000.000 zł. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, 17) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, 18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu w strategicznych obszarach działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku zlecania usług o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 euro. § 19 Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest upoważniony do podpisywania w imieniu Rady Nadzorczej umów zawieranych przez Bank z członkami Zarządu Banku.
Zarząd Banku § 20 1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków. W skład Zarządu Banku wchodzą: 1) Prezes Zarządu Banku, 2) Wiceprezesi Zarządu Banku, 3) Członkowie Zarządu Banku. 2. Co najmniej połowa członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu Banku, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów: 1) posiadaniu doświadczenia zawodowego na rynku polskim odpowiedniego do sprawowanej funkcji zarządczej w Banku, 2) posiadaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce, 3) władaniu językiem polskim. 3. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku oraz zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. 4. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. 5. Uchwały zapadają
bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. § 21 1. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy lata. 2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają: 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, 4) w przypadku śmierci członka Zarządu. 3. Mandat członka Zarządu Banku powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu Banku wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Banku. § 22 1. Prezes Zarządu Banku: 1) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, 2) Prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa, 3) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu
Banku może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku, 4) Koordynuje prace członków Zarządu Banku, 5) Nadzoruje w szczególności następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz komunikacja korporacyjna, w tym relacje inwestorskie. 2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu Banku zastępuje go członek Zarządu Banku wyznaczony przez Prezesa Zarządu Banku. 3. Wiceprezes Zarządu Banku, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności. 4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 5. Zarząd Banku, w granicach określonych
obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredit S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane. 6. Zarząd Banku, działając poprzez organy statutowe spółek zależnych od Banku, koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności grupy. § 23 Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku oraz innym pracownikom Grupy Bankowej UniCredit. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku. IV. TRYB SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU § 24 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku są upoważnieni: 1) dwaj członkowie Zarządu Banku albo członek Zarządu Banku z prokurentem, 2) dwaj prokurenci, 3) członek Zarządu Banku albo prokurent działający łącznie z pełnomocnikiem, 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach swojego umocowania. 2. Osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
składają podpisy pod firmą Banku. V. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU § 25 1. Funduszami własnym Banku, z uwzględnieniem pozycji je pomniejszających, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, są: 1) Fundusze podstawowe, 2) Fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych Banku. 2. Funduszami podstawowymi Banku są: 1) Kapitał zakładowy, 2) Kapitał zapasowy, 3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzanie działalności maklerskiej, 4) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 5) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych, 6) Zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów. § 26 1. Bank może tworzyć i znosić w trakcie i na koniec roku obrotowego fundusze specjalne na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. 2. Bank tworzy fundusze przewidziane
w obowiązujących ustawach. § 27 1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 262.383.129,- (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) złotych i jest podzielony na 137.650.000 (sto trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 7.690.000 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda akcja, 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 373.644 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 621.411
(sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 516.472 (pięćset szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 359.840 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja oraz 94.763.559 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja. 2. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem
Banku. 3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. 4. Akcje mogą być umarzane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. § 27 a Kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2003r. o kwotę 1.660.000,- (jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji 830.000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) akcji Banku na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz 830.000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) akcji Banku na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Banku. § 28 1. Bank tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie
strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez ten kapitał wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Banku. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe ? po pokryciu kosztów emisji akcji. 2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie. 3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. § 29 1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej. 2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie. § 30 1. Bank tworzy kapitały rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. 2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie. 3. Kapitały rezerwowe mogą być
przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. 4. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. § 31 1. Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określa wysokość odpisu na poszczególne fundusze chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika z ustawy. 2. Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwala Rada Nadzorcza. VI. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU, PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ § 32 Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych. § 33 1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na: 1) Kapitał zapasowy, 2) Fundusz ogólnego ryzyka, 3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej, 4) Dywidendę, 5) Fundusze specjalne, 6) Inne cele. 2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat.
Bank nie płaci odsetek od niepobranej dywidendy. § 34 Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej. § 35 Straty bilansowe pokrywane są z kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 36 Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku. § 37 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA § 38 1. System kontroli wewnętrznej Banku obejmuje wszystkie regulacje, procedury i struktury organizacyjne, które działając razem zmierzają do zapewnienia: 1) zgodności ze strategią Banku, 2) efektywności, skuteczności procedur, 3) ochrony aktywów, 4) przeciwdziałania stratom i błędom, 5) bezpieczeństwa, stabilności i efektywności operacji, 6) niezawodności i kompletności rachunkowości oraz informacji zarządczej, 7) zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami, oraz 8) wsparcia procesu decyzyjnego. 2. System kontroli wewnętrznej angażuje ? w różnych rolach - organy Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Banku, w szczególności usytuowane w Pionie Organizacji, jak również wszystkich pracowników Banku i składa się z następujących rodzajów kontroli: 1) Liniowej (w tym Funkcjonalnej), 2) Kontroli Zarządzania Ryzykiem (w tym Funkcjonalnej) oraz 3) Audytu Wewnętrznego (Kontrola Instytucjonalna). 3. Celem Kontroli Funkcjonalnej jest zapewnienie zgodności działalności Banku z procedurami, limitami i przepisami, reagowanie na wady i błędy, monitorowanie realizacji udzielanych rekomendacji. Kontrola ta jest wykonywana przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności jego czynności i dodatkowo przez jego przełożonego oraz współpracowników. 4. Celem Kontroli Liniowej jest zapewnienie poprawności operacji. Kontrola ta jest wykonywana przez jednostki
Banku samodzielnie (tj. samokontrola i kontrola hierarchiczna) oraz jest inkorporowana do procedur. 5. Celem Kontroli Zarządzania Ryzykiem, jest zdefiniowanie metod pomiaru ryzyka, weryfikacja przestrzegania przyznanych limitów, kontrola zgodności operacji jednostek z wyznaczonymi im stopami zwrotu ryzyka. Kontrola ta jest wykonywana przez jednostki inne niż zaangażowane bezpośrednio w zarządzanie danym procesem i niezaangażowane w jakąkolwiek działalność biznesową. 6. Celem Audytu Wewnętrznego (Kontroli Instytucjonalnej) jest analiza, ocena i rekomendacja usprawnień do istniejących procedur i mechanizmów Systemu Kontroli Wewnętrznej i ocena naruszenia zasad i procedur. Kontrola ta jest sprawowana w obiektywny i niezależny sposób przez komórkę Audytu Wewnętrznego, która podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Komórka ta przekazuje również raporty Radzie Nadzorczej. 7. W system kontroli wewnętrznej zaangażowane są organy Banku: 1) Zarząd Banku ? odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie
systemu kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku; 2) Rada Nadzorcza ? sprawująca nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i oceniająca jego adekwatność i efektywność za pośrednictwem Komitetu ds. Audytu i Audytu Wewnętrznego. 8. Prezes Zarządu Banku wydaje w formie zarządzenia Regulamin kontroli wewnętrznej. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 39 W razie likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji. § 40 Obowiązkowe ogłoszenia których obowiązek publikowania wynika z Kodeksu Spółek Handlowych, z wyłączeniem ogłoszenia o którym mowa w § 8 ust 1 Statutu dokonywane są przez Zarząd Banku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport: Intended amendments to the Bank’s StatuteLegal basis: § 38 section 1 point 2) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information disclosed by the issuers of securities and the recognition of the information required by the law of a non-member state (Journal of Laws No 33, item 259)Pursuant to § 38 section 1 point 2) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information [...], in relation to the adoption amendments to the Bank’s Statute by the Ordinary General Meeting of the Bank, held on June 1, 2012, the Bank’s Management Board presents the wording of the adopted provisions of the Bank’s Statute along with current content of provisions.1) After § 8 there is added to the Bank’s Statute § 8a in the following wording:„§ 8a1. The participation in the General Meeting with the use of electronic communication means is allowed, provided that the Management Board of the Bank adopts
such decision.2. In each case of convening the General Meeting, the Management Board of the Bank defines whether the participation in the General Meeting with the use of electronic communication means is possible and what are the requirements and limitations necessary to identify shareholders and to ensure the safety of electronic communication.3. Detailed conditions of participation in the General Meeting with the use of electronic communication means are specified in regulation adopted by the General Meeting and the notice of calling the General Meeting.”,2) The current § 13 point 17) reading:“17) Appoint the auditor”,receives the following wording:“17) Appointment of the entity authorised to examine financial statements and review the financial statements,”,3) The current § 20 sec. 1 reading:“1. The Management Board consists of 5 to 9 members. The Management Board of the Bank shall consist of the:1) President of the Management Board of the Bank,2) Vice Presidents of the Management Board of the Bank,
including the First Vice President of the Management Board of the Bank,3) Members of the Management Board of the Bank.”,receives the following wording:“1. The Management Board consists of 5 to 9 members. The Management Board of the Bank shall consist of the:1) President of the Management Board of the Bank,2) Vice Presidents of the Management Board of the Bank,3) Members of the Management Board of the Bank.” ,4) The current § 22 sec. 1 reading:“1. The President of the Management Board shall:1) Manage operations of the Management Board of the Bank,2) Convene and preside over meetings of the Management Board,3) Present the standpoint of the Management Board towards the organs of the Bank and in external relations, in particular towards the State organs,4) Performs general supervision over the activity of the First Vice-President of the Bank’s Management Board,5) Issue internal orders, rules of procedure and other regulations governing the Bank’s operations. The President of the Management Board may authorize
other persons to issue internal regulations of the Bank,6) Supervise the activity of basic organizational cells of the Head Office of the Bank performing tasks in the terms of: internal audit, legal service, compliance office, macroeconomic analysis, corporate communication and the President’s Office.”,receives the following wording:“1. The President of the Management Board shall:1) Convene and preside over meetings of the Management Board of the Bank,2) Present the standpoint of the Management Board of the Bank towards the organs of the Bank and in external relations, in particular towards the State organs,3) Issue internal orders, rules of procedure and other regulations governing the Bank’s operations. The President of the Management Board may authorize other persons to issue internal regulations of the Bank,4) Coordinate the activities of the members of the Management Board of the Bank,5) Supervise in particular the following areas of the Bank’s activity: internal audit, compliance and corporate
communication, including investor relations.”,5) The current § 22 sec. 3 reading:“3. The First Vice President of the Management Board, the key competence of whom include the supervision of Bank’s operational activities, human resources management and investor relations, as well as the coordination, according to the Bank’s internal regulations of retail and corporate banking activities, finance and risk management is appointed upon the approval of the Financial Supervision Authority.”,receives the following wording:„3. The Vice President of the Management Board, appointed upon the approval of the Financial Supervision Authority, supervises the area of risk management, including credit risk, with exception of the compliance risk.”The Bank Management Board informs that on the basis of Art. 34 sec. 2 in connection to Art. 31 sec. 3 point 3 of the Act on Banking Law, it intends to apply to the Financial Supervision Authority for granting a permit to make amendments to the Bank’s Statute adopted by the Ordinary
General Meeting of the Bank on June 1, 2012.Draft of the uniform text of the Bank’s StatuteTHE STATUTE OFBANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNAI.GENERAL PROVISIONS§ 11. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, established in 1929, is a bank organised in the form of a joint stock company, operating pursuant to the binding legal regulations, and in particular according to the Banking Law, regulations of the Code of Commercial Companies and provisions of this Statute.2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. is a member of the UniCredit Banking Group. UniCredit S.p.A. has the right, in accordance with the Polish law, through the statutory authorities of the Bank, to affect activities of the Bank aimed at ensuring the stability of the Group.§ 21. The name of the company shall be: “Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.2. The Bank shall use the abbreviated name: “Bank Pekao S.A.”§ 3The Bank shall have its registered seat in the capital city of Warsaw.§ 41. The Bank shall operate within the territory of the Republic of
Poland and abroad.2. The Bank may own, establish and liquidate branches and other organizational units in the country and abroad.§ 5The Bank’s organizational structure shall comprise:1) the Head Office of the Bank,2) operational units at the Head Office of the Bank,3) Regions,4) Domestic Branches (inclusive of their respective sub-branches and banking services outlets) and abroad,5) Other organizational units, including Corporate Customers Centers.II. ACTIVITIES OF THE BANK§ 6The scope of the activities shall comprise the conducting of the following activities in Poland and abroad:1) Accepting cash as demand deposits or term deposits and keeping deposit accounts,2) Keeping other bank accounts,3) Granting credits and loans,4) Performing financial settlements in all forms accepted in domestic and international bank relations,5) Performing banking operations regarding bills of exchange and cheques,6) Accepting and making deposits in domestic and foreign banks,7) Giving and confirming sureties and bank
guarantees and opening and confirming letters of credit,8) Conducting purchase and sale of foreign exchange values,9) Servicing state loans and managing funds on order,10) Issuing banking securities, trading in such securities and keeping securities accounts,11) Performing ordered activities related with the issue of securities,12) Safe-keeping of objects, documents and securities, and making available safe deposit boxes,13) Organizing and participating in bank syndicates,14) Trading and agency in financial debts,15) Performing term financial operations,16) Providing trustee services,17) Issuing payment cards and performing operations with the use of such cards,18) Keeping housing savings,19) Providing consulting and advisory services in financial matters,20) Acquiring or purchasing shares and rights arising from shares of stock of another legal entity other than a bank, or investment in investment funds,21) Taking up obligations relating to issuance of securities,22) Trading in securities,23) Carrying out
conversion of debt into the debtor’s property components, on terms and conditions agreed with the debtor,24) Purchasing and selling real estate,25) Conducting acquisition activities pursuant to regulations of the act on organization and operation of pension funds,26) Organizing and rendering financial services in leasing and factoring,27) Performing activities in insurance brokerage,28) Rendering services in transportation of valuables,29) Safe-keeping and registering financial instruments,30) Performance of the function of a depository pursuant to provisions of the act on organization and operation of pension funds and the act on investment funds,31) Acting as an intermediary in carrying out money transfers and settlements in foreign exchange payments,32) Issuing the instrument of electronic money,33) Conducting vindication activity by order of banks,34) Conducting brokerage activity,35) Performing upon demand of other banks and credit institutions specified activities belonging to their scope of
activity,36) Acting as an agent for investment company,37) Performing the following activities not classified as brokerage activity:a) acceptance and transfer of orders to acquire or dispose of financial instruments,b) execution of the orders referred to in point a, for the account of the customer,c) acquisition or disposal for the own account of financial instruments,d) offering of financial instruments,e) investment advice,f) provision of services under standby underwriting agreements and firm commitment underwriting agreements or execution and performance of other similar agreements on financial instruments,with a reservation that the activities specified in letters a)-f) can only involve securities issued by the State Treasury or the National Bank of Poland or other financial instruments and bonds precluded from the organized trading system, specified in Art. 39p sec. 1 of the Act of 27th October 1994 on paid motorways and the National Road Fund.III. BODIES OF THE BANK§ 7The Bodies of the Bank are:1)
General Meeting,2) Supervisory Board,3) Management Board of the Bank.The General Meeting§ 81. The General Meeting shall be convened by way of publishing an announcement on the Bank's internet site and in a manner determined for providing current information in accordance with the regulations on the public offer and terms of introducing financial instruments into the organised trading system and on public companies.2. The Ordinary General Meeting shall be convened by the Bank Management Board.3. The Ordinary General Meeting should be held in June at latest. Should the General Meeting be not convened by the Management Board within the time limit set out in this Statute, the Supervisory Board shall have the right to convene the Meeting.4. The Extraordinary General Meeting shall be convened, if required, by the Management Board of the Bank on its own initiative or on the motion of the Supervisory Board or on demand of the shareholders representing at least 1/20 of the statutory capital. These shareholders may
also require introducing specific matters in the agenda of this General Meeting.5. Should the Management Board not satisfy the requirements of the shareholders within two weeks from the date the requirement was submitted, the shareholders shall have the right to convene the Extraordinary General Meeting pursuant to the authorisation of the court.6. The Extraordinary General Meeting convened upon the request of the shareholders representing at least 1/20 of the statutory capital shall pass the resolution deciding on whether the costs of convening and holding the General Meeting shall be borne by the Bank.7. The Extraordinary Meeting may also be convened by the Supervisory Board once the Supervisory Board finds such Meeting justified or by shareholders representing at least half of the statutory capital or at least half of the votes within the Bank.8. The shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the statutory capital may require introducing specific matters in the agenda of next General
Meeting.The requests for convening the General Meeting and for including specific matters in the agenda of the General Meeting should contain relevant justifications or the draft of a resolution concerning the proposed item of the agenda of the Meeting and shall be submitted to the Bank Management Board no later than 21 days prior to the scheduled date of the General Meeting.9. The Management Board shall be obligated to announce instantly, but no later than 18 days prior to the scheduled date of the General Meeting, the changes to the meeting agenda introduced upon the shareholders' request. This announcement shall be made in a way appropriate to the convening of the General Meeting.10. The shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the statutory capital may, prior to the date of the General Meeting, submit to the Bank, in writing or by electronic means, drafts of resolutions concerning matters included in the agenda of the General Meeting or matters which are to be included in the agenda.
Bank shall instantly publish the drafts of the resolutions on the Bank’s internet site.11. Each shareholder may, during the general meeting, submit drafts of resolutions concerning the matters included in the agenda.§ 8a1. The participation in the General Meeting with the use of electronic communication means is allowed, provided that the Management Board of the Bank adopts such decision.2. In each case of convening the General Meeting, the Management Board of the Bank defines whether the participation in the General Meeting with the use of electronic communication means is possible and what are the requirements and limitations necessary to identify of shareholders and to ensure the safety of electronic communication.3. Detailed conditions of participation in the General Meeting with the use of electronic communication means are specified in regulation adopted by the General Meeting and notice of calling the General Meeting.§ 9All matters to be submitted to the General Meeting shall be first submitted to the
Supervisory Board for consideration.§ 101. Shareholders may participate in the General Meeting in person or through their attorneys. A power of attorney to attend and vote at the General Meeting shall be made in writing or in the electronic format and attached to the Minutes of the General Meeting under the pain of invalidity.2. The General Meeting shall be entitled to adopt resolutions if at least 50% of the shares plus one share are represented, subject to the mandatory provisions of law.3. In the case the resolution has not been adopted for the lack of the quorum required by the Statute of the Bank, during the next General Meeting, with the same agenda as the General Meeting, which did not adopt a resolution for the lack of the quorum, the presence of the shareholders representing at least 20% of the shares is required for an adoption of the resolution.4. The General Meeting referred to in Section 3 should be held on the date falling – not later than within eight weeks after the General Meeting which has
not adopted the resolutions for the lack of quorum.5. Resolutions of the General Meeting shall be adopted by an absolute majority of votes, subject to the provisions of the Code of Commercial Companies and the Statute of the Bank.6. The removal from the agenda or abandoning the reconsideration of an issue placed in the Agenda upon a motion from shareholders requires the General Meeting to adopt a resolution by ¾ majority of votes, upon prior consent of all present shareholders who submitted such motion.§ 111. Each share of the Bank shall give right to one vote.2. The Shareholder may vote differently out of each share he or she owns.§ 121. The General Meeting shall be opened by the Chairman, or one of the Deputy Chairmen, or in their absence – by one of the members of the Supervisory Board. If these persons are absent, the General Meeting shall be opened by the President of the Management Board or a person designated by the Management Board.2. Detailed procedure of conducting the sittings of the General
Meeting shall be determined by the regulation adopted by the General Meeting.§ 13The General Meeting, apart from other matters specified in the Code of Commercial Companies and the Statute of the Bank, shall have the authority to:1) Review and approve the report on the activities and the financial reports of the Bank for the previous reporting year,2) Adopt resolutions regarding distribution of profits or covering losses,3) Review and approve the report on activities of the Supervisory Board,4) Acknowledge the approval of duties by members of the Supervisory Board and the Management Board,5) Review and approve the report on activities and the financial report of the Bank’s capital Group,6) Set the date of determining the right to dividend and the date of paying out the dividend,7) Sell and lease of the enterprise, or its organised part, and establish a limited property right of usufruct thereof,8) Amend the Statute of the Bank and establish its uniform text,9) Increase or decrease the Bank’s statutory
capital,10) Issue bonds, including bonds convertible into shares or the bonds with pre-emptive right to acquire shares, and subscription warrants,11) Redeem shares and determine conditions of such redemption,12) Carry out a merger, division or liquidation of the Bank,13) Create and liquidate special funds,14) Appoint and recall members of the Supervisory Board,15) Determine the rules of remunerating members of the Supervisory Board,16) Conclude the agreement with a controlled company which provides for a management over the controlled company or a transfer of profit by such company,17) Appointment of the entity authorised to examine financial statements and review the financial statements,18) Deal with other matters falling within the scope of the Bank’s activities which are submitted to the General Meeting.The Supervisory Board§141. The Supervisory Board consists of seven to nine members appointed by the General Meeting for the period of their common term of office, which shall last three years.2. The
number of members of the Supervisory Board shall be determined by the General Meeting.3. At least half of the members of the Supervisory Board, including the Chairman of the Supervisory Board, should possess testimonials of good knowledge of the banking market in Poland due to the joint fulfillment of the following criteria:1) possession of professional experience on the Polish market suitable for the performed supervisory function in the Bank,2) permanent place of domicile in Poland,3) knowledge of the Polish language.4. Independent members shall constitute at least half of the composition of the Supervisory Board. The independent members of the Supervisory Board shall be free of any associations that might bear a material impact upon their capacity of to take impartial decisions.5. An independent member of Supervisory Board is considered to be a person, who meets jointly the following conditions:1) is not and has not been in the period of the last 3 years employed at the Bank, its subsidiaries or parent
company,2) does not perform and has not performed in the period of the last 3 years in the Bank, its subsidiaries or parent company a function of a member of the Management Board or other managerial function, irrespective of the legal form of employment,3) is not and has not been in the period of the last 3 years a chartered public accountant or an employee of an entity providing auditing services in favour of the Bank, its subsidiaries or parent company,4) is not a shareholder holding more than 5 % of votes at the General Meeting nor is employed by such shareholder,5) is not receiving any additional remuneration, apart from the remuneration for membership in the Supervisory Board or any other proprietary benefits from the Bank, its subsidiaries or parent company, with the exception of benefits due to its as a consumer who concluded with the Bank, its subsidiary or parent company an agreement on standard terms and conditions,6) is not and has not been during the period of the last 3 years a spouse,
common-law spouse, relative or a kinsman of a member of the Management Board or an employee holding a managerial position in the Bank,7) is not a management board member in another company in which the member of the Management Board of the Bank is a supervisory board member,8) does not have significant business relationships with the Bank, its subsidiaries or the parent company which could affect his/her independence, and,9) in the event that the date of appointment falls within 3 years from the date of entry of the share capital increase of the Bank in the registry for a purpose of issuing shares to the shareholders of Bank BPH S.A in connection with the de-merger by spin-off of Bank BPH S.A., is free of the relations referred to in point 1, 2, 3 and 6 with respect to Bank BPH S.A., its subsidiaries and parent companies.6. Members of the Supervisory Board shall perform their duties only in person.7. The Supervisory Board shall elect its Chairman, two Deputy Chairmen and Secretary from among its members. The
Deputy Chairman may simultaneously perform the function of the Secretary.8. The Supervisory Board shall act in accordance with the Rules of Procedure adopted by it.§ 151. Any member of the Supervisory Board may be recalled at any time by the General Meeting.2. Mandates of the members of the Supervisory Board shall expire:1) On the date of holding the General Meeting accepting the financial report for the last full reporting year of performing duties of a member of the Supervisory Board, save as otherwise provided for in Section 3,2) In the event of resignation of a member of the Supervisory Board from his position,3) In the event of recalling a member of the Supervisory Board by the General Meeting,4) In case of death of a member of the Supervisory Board.3. Mandate of the member of the Supervisory Board, which has been appointed before the end of the term of the Supervisory Board, shall expire simultaneously with the expiry of the mandates of the remaining members of the Supervisory Board.§ 161. Meetings of
the Supervisory Board shall be held as necessary, however, not less frequently than every two months.2. Meetings of the Supervisory Board shall be convened by the Chairman of the Supervisory Board on his own initiative or on a motion of the Management Board or a member of the Supervisory Board.3. If the Chairman of the Supervisory Board does not convene the meeting within two weeks after receiving the motion mentioned in Section 2, the proposer of the motion can convene it on his own giving the date, place and the proposed agenda.§171. The Supervisory Board shall adopt resolutions if at least half of its members, including its Chairman, or one of the Deputy Chairmen, are present during the meeting and all the members have been invited.2. Members of the Supervisory Board may also take part in adoption of the Board’s resolutions by casting their vote in writing through other member of the Supervisory Board, excluding the resolutions on matters introduced into agenda at the meeting.3. Resolutions of the
Supervisory Board shall be adopted by an absolute majority of votes unless the provisions of law stipulate otherwise.4. In special situations, a resolution may be adopted in writing (by correspondence) or with the use of means of distance communication. The procedure of adopting resolutions in writing and with the use of means of distance communication is set out in the Rules of procedure of the Supervisory Board.5. The mode determined in Section 2 and 4 does not refer to resolutions adopted in secret ballot.§ 18Besides the rights and obligations provided for in the Code of Commercial Companies and the Bank’s Statute, the following matters shall fall in particular into the authority of the Supervisory Board:1) Review of the report of the Management Board on activities of the Bank and review of the Bank’s financial report for the previous reporting year,2) Review of the motions of the Management Board regarding distribution of profits or covering losses,3) Review of the report on activities and financial
report of the Bank’s Capital Group,4) Submitting to the General Meeting a written report on the results of reviews referred to in item (1) to (3),5) Preparation of the report on activities of the Supervisory Board for the previous reporting year,6) Applying to the Financial Supervisory Authority for approval to appoint two members of the Management Board, including the President of the Management Board,7) Appointing, upon approval of the Financial Supervisory Authority, and recalling the President of the Management Board of the Bank in a secret ballot,8) Appointing and recalling in a secret ballot at the request of the President of the Management Board, the Deputy Presidents and members of the Management Board of the Bank, including the appointment of one member of the Management Board upon obtaining the approval of the Financial Supervisory Authority,9) Suspending in their duties for significant reasons individual or all members of the Management Board,10) Delegating the members of the Supervisory Board for
a period not exceeding three months, to perform the duties of the members of the Management Board, which were dismissed, resigned, or for other reasons are incapable of performing their duties,11) Determining the terms of contracts regulating employment or other legal relationships between members of the Management Board and the Bank,12) Issue opinions on motions of the Management Board of the Bank regarding the establishing and access by the Bank as a shareholder (stockholder) into other companies, and selling shares (stocks) should such investments be of long-term and strategic nature,13) Issue of opinions on motions of the Bank’s long-term development plans and annual financial plans of the Bank,14) Issue of approval for creation and liquidation of foreign branches and representative offices of the Bank,15) Adoption of regulations concerning the creation and use of funds provided for in the Bank’s Statute on request of the Management Board,16) Approving motions of the Management Board of the Bank
regarding acquisition, encumbering or sale of real estate or a share in real estate, or perpetual usufruct, in the event that its value exceeds 2,000,000 PLN. In other cases decisions are adopted by the Management Board of the Bank without necessity of acceptance of the Supervisory Board,17) Approval of motions of the Management Board concerning incurring obligations or disposal of assets which overall value in relation to one entity exceeds 5 % of equity funds of the Bank.18) Approval of motions of the Management Board of the Bank related to outsourcing in strategic areas of business activity conducted by the Bank or in case of the commission of services having the value not lower than Euro 1,000,000.§19The Chairman of the Supervisory Board and, in his absence, the Deputy Chairman indicated by the Chairman of the Supervisory Board, shall be entitled to sign agreements concluded by the Bank with members of the Management Board of the Bank, acting on behalf of the Supervisory Board.The Management Board of the
Bank§ 201. The Management Board consists of 5 to 9 members. The Management Board of the Bank shall consist of the:1) President of the Management Board of the Bank,2) Vice Presidents of the Management Board of the Bank,3) Members of the Management Board of the Bank.2. At least half of the members of the Management Board of the Bank, including the President of the Management Board of the Bank should possess testimonials of good knowledge of the banking market in Poland due to the joint fulfilment of the following criteria:1) possession of professional experience on the Polish market suitable for the performed managerial function in the Bank,2) permanent place of domicile in Poland,3) knowledge of the Polish language.3. The Management Board of the Bank shall operate on the basis of the Rules of procedure adopted by it. Rules of procedure shall in particular define the matters which require joint consideration by the Management Board, as well as the procedure for adopting a resolution in writing.4. Resolutions
of the Bank Management Board may be adopted after all members have been duly notified of the Management Board meeting. Resolutions are deemed valid when adopted in the presence of at least half of the Management Board members.5. Resolutions shall be adopted by an absolute majority of votes unless the provisions of law stipulate otherwise.§ 211. The members of the Management Board shall be appointed for the common term, which shall last three years.2. Mandates of Members of the Management Board of the Bank shall expire:1) On the day of holding the General Meeting accepting the financial report for the last full reporting year of performing the duties of the member of the Management Board save as otherwise provided for in Section 3,2) In the event of resignation of a member of the Management Board from his position,3) In the event of recalling a member of the Management Board by the Supervisory Board,4) In case of death of a member of the Management Board.3. Mandate of the member of the Supervisory Board
appointed before the end of the term of the Management Board shall expire simultaneously with the expiry of the mandates of the remaining members of the Management Board.§ 221. The President of the Management Board shall:1) Convene and preside over meetings of the Management Board of the Bank,2) Present the standpoint of the Management Board of the Bank towards the organs of the Bank and in external relations, in particular towards the State organs,3) Issue internal orders, rules of procedure and other regulations governing the Bank’s operations. The President of the Management Board may authorize other persons to issue internal regulations of the Bank,4) Coordinate the activities of the members of the Management Board of the Bank,5) Supervise in particular the following areas of the Bank’s activity: internal audit, compliance and corporate communication, including investor relations.2. During the absence of the President of the Management Board of the Bank, his duties shall be taken over by a member of the
Management Board of the Bank appointed by the President of the Management Board.3. The Vice President of the Management Board, appointed upon the approval of the Financial Supervision Authority, supervises the area of risk management, including credit risk, with exception of the compliance risk.4. The Management Board shall conduct the matters of the Bank and represent the Bank. All issues not reserved by virtue of the provisions of the law or of the Statute to fall within the scope of competence of other authorities, shall fall within the scope of competence of the Bank Management Board. The members of the Management Board shall co-ordinate and supervise the activity of the Bank pursuant to the division of competence, adopted by the Management Board and approved by the Supervisory Board.5. The Management Board of the Bank in the framework limited by the rules of the binding Polish law submits to UniCredit S.p.A. as the parent company all required information and data.6. The Management Board of the Bank,
operating through the statutory bodies of the subsidiaries of the Bank, co-ordinates and affects their activities aimed at ensuring the stability of the group.§ 23The Management Board of the Bank may issue commercial powers of attorney only to employees of the Bank and other employees belonging to the UniCredit Banking Group. The commercial power of attorney may be revoked by any member of the Management Board.IV. PROCEDURE FOR SUBMITTING STATEMENTSREGARDING PROPERTY RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BANK§ 241. The following persons are authorised to make statements regarding property rights and obligations of the Bank and to sign on behalf of the Bank:1) Two members of the Management Board or a member of the Management Board with a commercial attorney,2) Two commercial attorneys,3) Member of the Management Board or a commercial attorney acting jointly with an attorney,4) Attorneys acting individually or jointly within the limits of their powers of attorney.2. Persons empowered to submit statements regarding
property rights and obligations shall place their signatures under the name of the Bank.V. CAPITAL AND FUNDS OF THE BANK§ 251. Equity funds of the Bank, including positions decreasing them, in accordance with the regulations of Banking Law, shall consist of:1) Basic funds,2) Supplementary capital in the amount not higher than the basic funds of the Bank.2. The basic funds of the Bank are:1) Statutory capital,2) Obligatory reserve equity,3) Reserve equities, including the fund for conducting brokerage activity,4) General risk fund for unidentified risk of the bank activity,5) Retained profit from previous years,6) Profit under approval and net profit of the current reporting period, calculated in accordance with the applicable accounting principles, minus any anticipated charges and dividends whose amounts should not exceed the amount of the net profit, as verified by expert auditors.§ 261. Bank may create and liquidate special funds during and at the end of the financial year, on the basis of resolutions of
the General Meeting..2. Bank shall create funds provided for in binding legal acts.§ 271. The statutory capital of the Bank amounts to 262.383.129,- (two hundred sixty two million three hundred eighty three thousand one hundred twenty nine) PLN and is divided into 137.650.000 (one hundred thirty seven million six hundred and fifty thousand) Series A bearer shares with the nominal value of 1,- (one) PLN per share, 7.690.000 (seven million six hundred and ninety thousand) Series B bearer shares of the Bank with the nominal value of 1,- (one) PLN per share, 10.630.632 (ten million six hundred thirty thousand six hundred and thirty two) Series C bearer shares with the nominal value of 1,- (one) PLN per share, 9.777.571 (nine million seven hundred seventy seven thousand five hundred and seventy one) Series D bearer shares with the nominal value of 1,- (one) PLN per share, 373.644 (three hundred seventy three thousand six hundred and forty four) Series E bearer shares with the nominal value of 1 (one) PLN per
share, 621,411 (six hundred twenty one thousand four hundred eleven) Series F bearer shares with the nominal value of 1,- (one) PLN per share, 516.472 (five hundred sixteen thousand four hundred seventy two) Series G bearer shares with the nominal value of 1,- (one) PLN per share, 359.840 (three hundred fifty nine thousand eight hundred and forty) Series H bearer shares with the nominal value of 1,- (one) PLN per share and 94,763,559 (ninety four million seven hundred sixty three thousand five hundred and fifty nine) Series I bearer shares with the nominal value of 1,- (one) PLN each.2. Statutory capital of the Bank may be increased through the issue of new bearer shares, or through the increase of the nominal value of the existing shares. The General Meeting may increase the statutory capital earmarking for this purpose the funds from reserve capital or other funds set up from profit, provided they can be used for this purpose in compliance with the Code of Commercial Companies and the Bank’s Statute.3.
Shares may be issued as collective shares certificates.4. Shares may be redeemed on conditions determined by the General Meeting.§ 27 aThe Bank’s share capital was conditionally increased by Resolution No 7 of the Extraordinary General Meeting dated 25 July 2003 by the amount of 1.660.000,- (one million six hundred sixty thousand) PLN, by a way of issue 830,000 (eight hundred thirty thousand) Series F common bearer shares of the Bank with a nominal value of 1 (one) PLN each and 830,000 (eight hundred thirty thousand) Series G common bearer shares of the Bank with a nominal value of 1 (one) PLN, in order to grant rights of priority to take up shares to the holders of Series A, B, C and D registered bonds of the Bank with right to priority, issued pursuant to Resolution No 6 of the Extraordinary General Meeting dated 25 July 2003, with the exclusion of pre-emptive right on shares in relation to the existing shareholders of the Bank.§ 281. Obligatory reserve equity shall be created out of annual write-offs from
the net profit to cover possible balance sheet losses, as may result from operations of the Bank. Annual write-offs into obligatory reserve equity shall amount to at least 8 % of net profit and shall be continued until the obligatory reserve equity reaches at least 1/3 part of statutory capital of the Bank. The surplus achieved by the issue of shares over their nominal value shall be transferred to the obligatory reserve equity and other surplus – after the cover of cost of issue.2. The amount of any such write-off shall be determined by the General Meeting.3. The General Meeting shall decide about using of obligatory reserve equity. However, a part of this equity in the amount of one-third part of statutory capital may be only used to cover the loss showed in the financial report.§ 291. The general risk fund shall be established out of write-offs from net profit for unidentified risks associated with banking activities.2. The amount of any such write-offs shall be determined by the General Meeting.§ 301.
The reserve equities shall be established out of write-offs from net profit for the equities.2. Amount of any such write-offs shall be determined by the General Meeting.3. The reserve equities may be designated for covering the particular losses or expenses as well as for increasing the statutory capital and paying out of the dividend.4. The General Meeting of shall decide about using the reserve equities.§ 311. Special funds shall be established out of write-offs from net profit made pursuant to a resolution of the General Meeting, which, in each case, shall determine the amount of the write-off to be allocated to each particular fund, unless the obligation to create such funds results from a legal act.2. Rules of procedure of establishing and using of special funds shall be adopted by the Supervisory Board.VI. FINANCIAL MANAGEMENT OF THE BANK,DISTRIBUTION OF PROFIT, COVERING OF LOSSES, ACCOUNTING§ 32The financial management of the Bank shall be conducted on the basis of annual financial plans.§ 331. Annual
net profit may be allocated for the following purposes, in amounts to be resolved upon by the General Meeting:1) Obligatory reserve fund,2) General risk fund,3) Reserve equities, including the fund for conducting brokerage activity,4) Dividend,5) Special funds,6) Other purposes.2. Any claim for dividend shall expire after three years. The Bank shall pay no interest on the uncollected dividend.§ 34The Bank shall create a general risk reserve to debit the costs in order to cover rights connected with conducting banking operations.§ 35Balance sheet losses shall be covered from obligatory reserve equity and reserve equities in the manner specified by a resolution of the General Meeting.§ 36The Bank shall conduct accounting on the basis of the plan of accounts and in accordance with the binding legal regulations.The organization and method of accounting shall be determined by the Management Board of the Bank.§ 37Financial year shall be equivalent to the calendar year.VII. INTERNAL CONTROL§ 381. The Internal
Control System of the Bank shall include all regulations, procedures and organizational structures which - acting together - aim to ensure:1) compliance with the strategy of the Bank,2) effectiveness and efficiency of procedures,3) protection of assets,4) prevention of losses and errors,5) security, stability and effectiveness of operations,6) reliability and completeness of accounting and management information,7) compliance of transactions with generally binding provisions of law, supervisory rules and internal policies, plans, regulations and procedures, and8) support of the decision-making process.2. The Internal Control System shall involve - in different roles - authorities of the Bank, individual units and organizational cells of the Bank, in particular being part of the Organization Division, as well as all employees of the Bank, and consists of the following types of control:1) Line (including Functional) Control,2) Risk Management (including Functional) Control, and3) Internal Audit (Institutional
Control).3. The purpose of Functional Control shall be assurance of conformity of activities of the Bank with procedures, limits and provisions, reaction to shortcomings and failures and monitoring of the implementation of the given recommendation. This control is carried out by each employee within the scope, quality and correctness of his/her activities; and, additionally, by his/her supervisors and people co-operating therewith.4. The purpose of the Line Control shall be assurance of correctness of operations. This control is carried out by the units of the Bank themselves (i.e. self and hierarchical control) and incorporated in procedures.5. The purpose of the Risk Management Control shall be defining risk measurement methods, verifying observance of assigned limits, and controlling consistency of operations of Units with assigned risk return rate. This control shall be carried out by units other than units directly involved in the management of the given process and independent from any business
activity.6. The purpose of the Internal Audit (the Institutional Control) shall be the examination, assessment and recommendation of improvements to actual procedures and mechanisms of the Internal Control System and assessment of violations to rules and procedures. It is performed in an objective and independent manner by the Internal Audit unit, which is subordinated directly to the President of the Management Board. This unit also submits reports to the Supervisory Board.7. The following authorities of the Bank shall be involved in the Internal Control System:1) the Management Board - responsible for designing, implementing and operating the Internal Control System, adjusted to size and profile of the risk related to the operations of the Bank,2) the Supervisory Board - exercising supervision over the Internal Control System and assessing its adequacy and effectiveness through the Audit Committee and the Internal Audit.8. The President of the Management Board of the Bank shall issue in the form of the
order the by-laws of internal control.VIII. FINAL PROVISIONS§ 39In case of liquidation of the Bank, the General Meeting at the request of the Supervisory Board shall appoint one or more liquidators and determine the method of carrying out the liquidation.§ 40Obligatory notices, which must be published according to the Commercial Companies Code, excluding the notice specified in Par. 8 Section 1 of the Statute shall be published by the Management Board of the Bank in the “Court and Business Monitor”. The financial report shall be published in the official journal: Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". | |

d490jk0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2012-06-05 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2012-06-05 Dariusz Chorylo Dyrektor Wykonawczy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d490jk0

Podziel się opinią

Share
d490jk0
d490jk0