Trwa ładowanie...
d2v8619

BANKBPH - Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH (16/2013)

BANKBPH - Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH (16/2013)

Share
d2v8619

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANKBPH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bank BPH S.A. uprzejmie informuje, że w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Banku wprowadzone Uchwałami Nr 40/2013 oraz Nr 41/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 6 czerwca 2013 roku. Jednolity tekst Statutu został załączony do niniejszego Raportu bieżącego. Poniżej uprzejmie przedstawiamy zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich dotychczasowym brzmieniem. Wykaz zmian w Statucie Banku 1. § 31 ust. 2: Dotychczasowe brzmienie: "2. Członek Zarządu, na którego powołanie wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia pełną realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych, rocznych planów finansowych oraz ustaleń organów Banku w zakresie bankowości korporacyjnej i finansowania nieruchomości. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego powołuje się również członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem kredytowym" Nowe brzmienie: "2. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego powołuje się członka
Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem kredytowym." 2. w § 35 w ust. 1 dodano pkt 7) oraz zmieniono ust. 2: Dotychczasowe brzmienie: "§ 35 1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez: 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał ? w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia, 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał ? w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej, 3) Zarząd w formie uchwał ? w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu, 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń ? w sprawach organizacyjnych i porządkowych, 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń ? w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu, 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku ? w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia. 2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) ? 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku. Nowe brzmienie: "§ 35 1. Regulacje wewnętrzne Banku
wydawane są przez: 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał ? w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia, 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał ? w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej, 3) Zarząd w formie uchwał ? w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu, 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń ? w sprawach organizacyjnych i porządkowych, 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń ? w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu, 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku ? w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia. 7) Stałe komitety w formie decyzji ? w zakresie spraw określonych w regulaminach poszczególnych komitetów. 2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) ? 7) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut Banku BPH.pdf | Jednolity tekst Statutu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

| | | BANK BPH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANKBPH | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-548 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | ( 0-12) 618 63 44 | | ( 0-12) 618 63 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | bph.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6750000384 | | 350535626 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Mirosław Szczygielski Starszy Menedżer ds. Obowiązków Informacyjnych Mirosław Szczygielski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

Podziel się opinią

Share
d2v8619
d2v8619