Trwa ładowanie...
d2hq5ol

BANKBPH - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

BANKBPH - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

Share
d2hq5ol
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody z tytułu odsetek 823 099 983 410 195 325 232 782
Przychody z tytułu prowizji 316 936 358 322 75 210 84 818
Zysk przed opodatkowaniem 118 385 131 797 28 093 31 198
Zysk za okres przypadający na akcjonariuszy Banku 86 389 96 541 20 500 22 852
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 771 307 2 277 513 420 339 539 107
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 74 585 -29 890 17 699 -7 075
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -806 278 -910 367 -191 333 -215 492
Przepływy pieniężne netto, razem 1 039 614 1 337 256 246 705 316 540
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Banku (w zł / EUR) 1,13 1,26 0,27 0,30
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy spółki (w zł / EUR) 1,13 1,26 0,27 0,30
Liczba akcji 76 667 911 76 667 911 76 667 911 76 667 911
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody z tytułu odsetek 821 243 980 182 194 884 232 018
Przychody z tytułu prowizji 289 718 329 733 68 751 78 051
Zysk przed opodatkowaniem 215 666 117 583 51 178 27 833
Zysk za okres 190 116 91 927 45 115 21 760
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 771 007 2 357 437 420 267 558 026
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 74 885 -29 587 17 771 -7 003
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -806 278 -910 367 -191 333 -215 492
Przepływy pieniężne netto, razem 1 039 614 1 417 483 246 705 335 531
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,48 1,20 0,59 0,28
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,48 1,20 0,59 0,28
Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR według następujących zasad:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz wartość księgową na jedną akcję - według kursu średniego EUR wyrażonego w złotych, obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez NBP: na 30.06.2013 r. – 4,3292; na 31.12.2012 r. - 4,0882;- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca pierwszego półrocza: 2013 r. – 4,2140; 2012 r. – 4,2246.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/ MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/ MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-08-13 | | | | | | | |
| | | BANK BPH SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANKBPH | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 31-548 | | KRAKÓW | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | ( 0-12) 618 63 44 | | ( 0-12) 618 63 43 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | bph.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | | | 350535626 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

d2hq5ol

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane jednostkowe dane finansowe za 1H2013.pdf Wybrane Jednostkowe Dane Finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 1H2013.pdf Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1H2013.pdf Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za I półrocze 2013 r.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1H2013.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za I półrocze 2013 r.
Komentarz Zarządu Banku BPH do sprawozdania finansowego 1 półrocze 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za I półrocze 2013 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Banku BPH S.A.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-12 Richard Gaskin Prezes Zarządu Richard Gaskin
2013-08-12 Andras Bende Wiceprezes Zarządu Andras Bende
2013-08-12 Grzegorz Jurczyk Wiceprezes Zarządu Grzegorz Jurczyk
2013-08-12 Mariusz Kostera Wiceprezes Zarządu Mariusz Kostera
2013-08-12 Krzysztof Nowaczewski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Nowaczewski
2013-08-12 W. Mathias Seidel Wiceprezes Zarządu W. Mathias Seidel
2013-08-12 Grażyna Utrata Wiceprezes Zarządu Grażyna Utrata

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hq5ol

Podziel się opinią

Share
d2hq5ol
d2hq5ol