Trwa ładowanie...
d33u5yr
espi

BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie przez Nowy Plac Unii S.A. kolejnych istotnych umów najmu. (5/2012)

BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie przez Nowy Plac Unii S.A. kolejnych istotnych umów najmu. (5/2012)

Share
d33u5yr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Nowy Plac Unii S.A. kolejnych istotnych umów najmu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development NFI S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 18 stycznia 2012 roku spółka współkontrolowana przez Emitenta ? Nowy Plac Unii S.A. w Warszawie (dalej: NPU) zawarła dwie umowy najmu, na podstawie których NPU zobowiązała się wynająć dwóm podmiotom wchodzącym w skład renomowanej grupy finansowej (dalej: "Najemcy") powierzchnie biurowe oraz magazynowe w realizowanym przez NPU kompleksie "Plac Unii" przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie. Na podstawie przedmiotowych umów NPU zobowiązał się oddać w najem Najemcom pomieszczenia biurowe zlokalizowane na 12., 13. i 14. piętrze realizowanego kompleksu, odpowiednią powierzchnię wspólną budynku i powierzchnie magazynowe, a także 43 miejsca parkingowe. Łączna powierzchnia objęta najmem (bez miejsc parkingowych) wynosić będzie ok. 2.570 m2. Miesięczny czynsz najmu ustalony przez strony nie odbiega od rynkowych stawek czynszu powszechnie stosowanych dla obiektów o standardzie i lokalizacji zbliżonych do realizowanego kompleksu "Plac Unii". Okres najmu
został oznaczony na 120 miesięcy (10 lat), począwszy od dnia przekazania Najemcy pomieszczeń do korzystania, co planowane jest na 1 października 2013 roku. Najemcy będą mieli prawo do przedłużenia okresu najmu na dwa kolejne okresy pięcioletnie, za pisemnym powiadomieniem NPU na co najmniej 12 miesięcy przed końcem okresu najmu. Najemcy mają prawo wypowiedzieć umowę, ze skutkiem natychmiastowym, w ściśle określonych przez umowę przypadkach naruszenia przez NPU zobowiązań umownych. W przypadku opóźnienia w realizacji kompleksu strony obu umów zachowują prawo do odstąpienia od umów ze skutkiem natychmiastowym, z tym zastrzeżeniem, iż NPU uprawnione będzie do odstąpienia od umów wyłącznie w przypadku, gdy takie odstąpienie będzie jednoczesne z rozwiązaniem umowy najmu powierzchni biurowej zawartej w dniu 16 stycznia 2012 roku, o której Emitent informował w raporcie nr 2/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku. Umowy przewidują kary umowne za opóźnienie w przekazaniu pomieszczeń lub w wykończeniu kompleksu. Wysokości
tych kar uzależniona jest od długości okresu opóźnienia i stawki czynszu i nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzajach umów. W przypadku opóźnienia w wykonaniu kompleksu lub przekazaniu Najemcom pomieszczeń NPU zobowiązana będzie do przekazania Najemcom, w terminach wskazanych w umowie, gwarancji bankowych. Łączna wartość tych gwarancji wynosi nieco ponad 1 mln Euro. Gwarancje stanowić mają zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Najemcy wynikających z naliczenia kar umownych. Ponadto umowy zawierają także szczegółowe postanowienia dotyczące standardu wykończenia pomieszczeń, usług eksploatacyjnych świadczonych na rzecz Najemcy i opłat z ich tytułu, warunków utrzymania oraz naprawy pomieszczeń, itp. Postanowienia te nie odbiegają jednak od warunków umownych powszechnie stosowanych w umowach najmu dla obiektów o podobnym standardzie. Opisane powyżej umowy zostały zawarte z podmiotami wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej, co instytucja finansową, z którą NPU zawarła w dniu 16
stycznia 2012 roku umowy najmu, opisane bliżej w raporcie nr 2/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku. Tym samym na podstawie wyżej opisanych umów najmu oraz umów najmu zawartych w dniu 16 stycznia 2012 roku, NPU wynajęła instytucjom finansowym wchodzącym w skład jednej, renomowanej grupy kapitałowej, pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 12.800 m2, zlokalizowane na 11 piętrach oraz na parterze realizowanego kompleksu, co w odniesieniu do całkowitej biurowej powierzchni kompleksu stanowi ok. 30 %. Informacja o zawarciu opisanych powyżej umów najmu uznana została przez Zarząd Emitenta za istotną z uwagi na okoliczność, iż umowy te ? jako zawarte przez jednostkę współkontrolowaną przez Emitenta - dotyczą pośrednio Emitenta, zaś łączna wartość tych umów, rozumiana jako łączna kwota czynszu przez cały okres trwania umów (10 lat), stanowi wartość bliską 10 % kapitałów własnych Emitenta, nadto zaś umowy te są związane podmiotowo z umowami zawartymi w dniu 16 stycznia 2012 roku i wraz z tymi umowami obejmują
znaczącą część całkowitej powierzchni kompleksu przeznaczonej do wynajęcia, a co za tym idzie zawarcie tych umów stanowi istotny czynnik mający pozytywny wpływ na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego związanego z "Placem Unii". Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33u5yr

| | | BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT NFI | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2012-01-19 Krzysztof Tyszkiewcz Członek Zarządu Krzysztof Tyszkiewcz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33u5yr

Podziel się opinią

Share
d33u5yr
d33u5yr