Trwa ładowanie...
d2d2lyd
espi

BBI ZENERIS NFI - Rejestracja zmian w statucie BBI Zeneris S.A. (32/2013)

BBI ZENERIS NFI - Rejestracja zmian w statucie BBI Zeneris S.A. (32/2013)
Share
d2d2lyd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w statucie BBI Zeneris S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku, Zarząd spółki BBI Zeneris S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24 kwietnia powziął informację o wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że w dniu 24 kwietnia 2013 dokonano wpisu do KRS zmian w statucie Emitenta. Szczegółowy zakres zmian statutu, został wskazany w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 14 marca 2013 roku. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania Statutu, która związana jest z utratą statusu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego na mocy Ustawy z 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Do najważniejszych poprawek należą: zmiana nazwy (nowa nazwa Emitenta to: BBI Zeneris Spółka Akcyjna), dostosowanie przedmiotu działalności Emitenta a także zmiana terminu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie za ostatni rok obrotowy. Jednolity tekst statutu został przez Emitenta przekazany w raporcie bieżącym nr 24/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku oraz jest dostępny na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie > Dokumenty Korporacyjne. Dodatkowo, z dniem 24 kwietnia 2013, zarejestrowane zostały także zmiany osobowe w organach Emitenta, tj. Zarządzie i Radzie Nadzorczej, o których Emitent informował w raportach bieżących o numerach odpowiednio 18/2013 oraz 26/2013. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Robert Bender Marek Perczyński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d2lyd

Podziel się opinią

Share
d2d2lyd
d2d2lyd