Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

BEDZIN - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

BEDZIN - Raport kwartalny SA-Q 3/2012
Share
d22ojhe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 080 101 931 24 812 25 222
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 556 6 807 1 801 1 684
Zysk (strata) brutto 8 342 7 228 1 989 1 789
Zysk (strata) netto 6 737 5 874 1 606 1 453
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 534 13 076 4 657 3 236
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 717 -4 165 -1 124 -1 031
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 288 -10 002 -1 499 -2 475
Przepływy pieniężne netto, razem 8 529 -1 091 2 033 -270
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 131 248 136 360 31 904 30 912
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 056 50 924 11 195 11 544
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 960 0 218
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 301 22 842 3 963 5 178
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 192 85 436 20 709 19 368
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 828 3 570
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,14 1,87 0,51 0,46
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,14 1,87 0,51 0,46
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27,05 27,13 6,58 6,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27,05 27,13 6,58 6,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
data przekazania: 2012-11-07
ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN ENERGETYKA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małobądzka 141
(ulica) (numer)
(032) 266-27-57 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
PozostałeinformacjeSA-QIII_2012.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 PAWEŁ ORLOF PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY
2012-11-07 SABINA APEL CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH
2012-11-07 JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA PROKURENT GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 91 281 91 280 94 790 93 424
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 856 140 458 733
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 85 899 86 524 89 499 88 564
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 8 8 8 8
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 8 8 8 8
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 8 8 8 8
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 518 4 608 4 825 4 119
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 505 4 608 4 819 4 110
Inne rozliczenia międzyokresowe 13 6 9
Aktywa obrotowe 39 967 51 413 43 103 42 936
Zapasy 15 468 8 629 16 986 10 586
Należności krótkoterminowe 9 822 9 704 20 078 8 728
Od jednostek powiązanych 2 149 4 682 6 070 2 040
Od pozostałych jednostek 7 673 5 022 14 008 6 688
Inwestycje krótkoterminowe 14 486 32 752 5 957 23 305
Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 486 32 752 5 957 23 305
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 486 32 752 5 957 23 305
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 191 328 82 317
A k t y w a r a z e m 131 248 142 693 137 893 136 360
PASYWA
Kapitał własny 85 192 91 862 84 123 85 436
Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 30 936 30 936 22 146 22 146
Kapitał z aktualizacji wyceny 26 768 26 768 26 769 26 769
Pozostałe kapitały rezerwowe 5 005 5 005 5 005 5 005
Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 041 3 041
Zysk (strata) netto 6 737 13 407 11 416 12 729
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 056 50 831 53 770 50 924
Rezerwy na zobowiązania 28 206 28 512 30 121 25 446
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 454 5 362 5 873 5 085
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 16 564 16 948 17 963 15 016
długoterminowa 13 983 13 983 13 983 12 643
krótkoterminowa 2 581 2 965 3 980 2 373
Pozostałe rezerwy 6 188 6 202 6 285 5 345
długoterminowe 5 987 5 987 5 987 5 319
krótkoterminowe 201 215 298 26
Zobowiązania długoterminowe 0 0 611 960
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 611 960
Zobowiązania krótkoterminowe 16 301 20 762 21 402 22 842
Wobec jednostek powiązanych 1 057 3 945 3 943
Wobec pozostałych jednostek 14 600 16 023 20 846 18 198
Fundusze specjalne 644 794 556 701
Rozliczenia międzyokresowe 1 549 1 557 1 636 1 676
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 1 549 1 557 1 636 1 676
długoterminowe 1 476 1 476 1 506 1 556
krótkoterminowe 73 81 130 120
P a s y w a r a z e m 131 248 142 693 137 893 136 360
Wartość księgowa 85 192 91 862 84 123 85 436
Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 27,05 29,17 26,71 27,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 27,05 29,17 26,71 27,13
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 717 104 080 17 420 101 931
od jednostek powiązanych 6 432 47 935 6 386 43 775
Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 644 103 457 17 376 101 223
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73 623 44 708
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 520 91 886 23 215 86 600
jednostkom powiązanym 7 652 35 844 12 951 41 381
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22 447 91 262 23 165 85 902
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 73 624 50 698
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -5 803 12 194 -5 795 15 331
Koszty sprzedaży 33 90 30 141
Koszty ogólnego zarządu 2 712 8 392 2 636 8 375
Zysk (strata) ze sprzedaży -8 548 3 712 -8 461 6 815
Pozostałe przychody operacyjne 76 3 980 54 643
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -21 1 824
Dotacje
Inne przychody operacyjne 97 2 156 54 643
Pozostałe koszty operacyjne 61 136 172 651
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -3 130
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 104 271
Inne koszty operacyjne 61 136 71 250
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 533 7 556 -8 579 6 807
Przychody finansowe 306 851 139 538
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4 4 4 4
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 303 843 135 534
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne -1 4
Koszty finansowe -15 65 16 117
Odsetki w tym: 13 16 114
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne -15 52 3
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -8 212 8 342 -8 456 7 228
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -8 212 8 342 -8 456 7 228
Podatek dochodowy -1 542 1 605 -1 601 1 354
część bieżąca -1 736 1 709 -2 546 179
część odroczona 194 -104 945 1 175
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -6 670 6 737 -6 855 5 874
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 12 279 12 279 8 450 8 450
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,12 2,14 -2,18 1,87
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,12 2,14 -2,18 1,87
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 91 862 84 123 76 811 76 811
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 565 1 565
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 91 862 84 123 78 376 78 376
Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 30 936 22 146 15 523 15 523
Zmiany kapitału zapasowego 8 790 6 623 6 623
zwiększenia (z tytułu) 8 790 6 623 6 623
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8 789 6 607 6 607
przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych) 1 16 16
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 936 30 936 22 146 22 146
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 26 768 26 769 28 261 28 261
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1 476 -1 476
3.a. Kapitał z aktualizacji na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 768 26 769 26 785 26 785
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -16 -16
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 1 16 16
zbycia środków trwałych
likwidacja środków trwałych 1 16 16
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 26 768 26 768 26 769 26 769
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 005 5 005 5 005 5 005
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 005 5 005 5 005 5 005
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 407 14 457 12 276 12 276
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 407 14 457 12 276 12 276
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3 041 3 041
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 407 14 457 15 317 15 317
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 14 457 12 276 12 276
przeksięgowanie na kapitał zapasowy 8 789 6 607 6 607
przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5 668 5 669 5 669
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13 407 0 3 041 3 041
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13 407 0 3 041 3 041
Wynik netto -6 670 6 737 11 416 5 874
zysk netto -6 670 6 737 11 416 5 874
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 85 192 85 192 84 123 78 581
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 79 523 79 523 78 454 72 912
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -6 670 6 737 -6 855 5 874
Korekty razem -2 610 12 797 -6 113 7 202
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 2 722 8 830 2 348 7 653
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 669 8 5 685 114
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 20 -1 810 -2 131
Zmiana stanu rezerw -306 -1 915 157 -881
Zmiana stanu zapasów -6 839 1 518 -6 570 -4 613
Zmiana stanu należności -118 10 256 -944 10 756
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 977 -4 201 -6 910 -5 972
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 219 111 123 14
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -9 280 19 534 -12 968 13 076
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 57 1 902 2 12
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 57 1 902 2 12
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 3 374 6 619 2 093 4 177
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 374 6 619 2 093 4 177
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 317 -4 717 -2 091 -4 165
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 5 669 6 288 5 685 10 002
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 669 5 669 5 669 5 669
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 2 473
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 611 1 746
Odsetki 8 16 114
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 669 -6 288 -5 685 -10 002
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -18 266 8 529 -20 744 -1 091
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -18 266 8 529 -20 744 -1 091
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 32 752 5 957 23 305 3 652
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 486 14 486 2 561 2 561
o ograniczonej możliwości dysponowania 188 188 176 176
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
InformacjadodatkowaSA-QIII_2012.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe