Trwa ładowanie...
d3tjptq
d3tjptq
espi

BERLING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA INVESTORS POLAND S.A. o rozwiązaniu umowy o świa ...

BERLING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA INVESTORS POLAND S.A. o rozwiązaniu umowy o świadczenie przez Aviva Investors Poland S.A. usług zarządzania portfelami (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3tjptq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BERLING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA INVESTORS POLAND S.A. o rozwiązaniu umowy o świadczenie przez Aviva Investors Poland S.A. usług zarządzania portfelami | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BERLING S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2015r. otrzymał zawiadomienie od Aviva Investors Poland S.A. na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1) i art. 87 ust.1 pkt. 3) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) - zwana dalej ?Ustawa?, Aviva Investors Poland S.A., działając w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Investycyjnych S.A., zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, tj.: 1) Aviva Investors Fyundusz Inwestycyjny Otwarty oraz 2) Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej "Fundusze") Informujące, że w dniu 01 .01.2015r. rozwiązaniu uległy dotychczasowe umowy o świadczenie przez Aviva Investors Poland S.A, usług zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych na rzecz ww. Funduszy, wobec czego Aviva Investors Poland S.A przestało być uprawnione do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki wchodzącej w skład portfeli inwestycyjnych funduszy. W wyniku ww. zdarzenia Aviva Investors Poland S.A, nie posiada już udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jako podmiot, który może w imieniu swoich zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Przedmiotowy komunikat pozostaje bez wpływu na dotychczasowe oświadczenia składane przez Aviva Investors Poland S.A w imieniu i na rzecz Funduszy w zakresie poziomu zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, który nadal kształtuje się na poziomie powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-018 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Zgoda 5/8
(ulica) (numer)
(22) 727 84 97 (22) 736 28 99
(telefon) (fax)
investor@berling.pl www.berling.pl
(e-mail) (www)
522-005-97-42 010164538
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tjptq

Podziel się opinią

Share
d3tjptq
d3tjptq