Trwa ładowanie...
d2yy02s
espi
28-01-2013 17:32

BEST - Objęcie udziałów stanowiących aktywa o znacznej wartości (1/2013)

BEST - Objęcie udziałów stanowiących aktywa o znacznej wartości (1/2013)

Share
d2yy02s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie udziałów stanowiących aktywa o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2013 r. Emitent dokonał objęcia 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów w BEST Capital (CY) Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (BEST Capital) ? spółki w 100% zależnej od Emitenta. Oznaczenie stron umowy, na podstawie której doszło do nabycia aktywów Objęcie udziałów nastąpiło na postawie uchwał właściwych organów BEST Capital oraz listu subskrypcyjnego wysłanego przez BEST S.A. Data i sposób nabycia aktywów W dniu 28.01.2013 roku uchwałą wspólników BEST Capital dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) nowych udziałów (Udziały). Udziały zostały objęte przez Emitenta poprzez złożenie w dniu 28.01.2013 r. listu subskrypcyjnego oraz dokonanego w dniu 28.01.2013 r. uchwałą Dyrektorów BEST Capital przydziału nowych udziałów. W zamian za przydzielone
Udziały Emitent zobowiązał się przenieść na BEST Capital 9.875.865 sztuk niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST I NSFIZ (Certyfikatów), które stanowią 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ. Przejście praw z Certyfikatów nastąpi z chwilą wpisu BEST Capital w rejestrze uczestników BEST I NSFIZ, zgodnie z art. 123 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2004.146.1546). Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów Objęte przez Emitenta udziały obejmują 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów uprzywilejowanych w zakresie wykupu o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) i cenie emisyjnej w wysokości 4.343 zł (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote) za każdy udział. Cena po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta Udziały zostały nabyte po cenie emisyjnej wynoszącej 43.430.000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych), która jest
równa wartości ewidencyjnej Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta. Źródło finansowania nabycia aktywów Objęcie udziałów nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci Certyfikatów, które Emitent nabył na podstawie umowy, o której zawarciu Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 12.10.2012 r. Firma jednostki, której udziały są przedmiotem nabycia, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalną tych aktywów i ich charakter jako długo- lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej emitenta, a także udział emitenta w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników jednostki, której udziały były przedmiotem nabycia Emitent objął Udziały w BEST Capital (CY) Limited. Udziały te stanowią 16,67% w podwyższonym kapitale zakładowym BEST Capital, a ich łączna wartość nominalna wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym BEST Capital co daje Emitentowi 100%
głosów na zgromadzeniu wspólników BEST Capital. Nowo wyemitowane udziały mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta. Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a przydzielającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Jedyne powiązania osobowe Emitenta i BEST Capital polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Dyrektorami BEST Capital. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Kryterium uznania objętych Udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yy02s

| | | BEST SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morska | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2013-01-28 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yy02s
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2yy02s
d2yy02s