Trwa ładowanie...
d45a7jh

BGŻ SA - Powołanie nowego członka Zarządu Banku (21/2015)

BGŻ SA - Powołanie nowego członka Zarządu Banku (21/2015)

Share
d45a7jh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowego członka Zarządu Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowego członka Zarządu Banku Raport bieżący 21/2015 z dnia 20 marca 2015 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej (?Bank?) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu 20 marca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Bartosza Urbaniaka na funkcję Członka Zarządu Banku z dniem 1 kwietnia 2015 r. Życiorys Pana Urbaniaka stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Pan Urbaniak złożył poniższe oświadczenia: Pan Bartosz Urbaniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto Pan Bartosz Urbaniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Bartosz UrbaniakCVpl.pdf | Życiorys nowego członka Zarządu Banku | | | | | | | | | |
| | Bartosz UrbaniakCVen.pdf | Curriculum Vitae of new Management Board member | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Appointment of the New Management Board Member Current report 21/2015 dated 20 March 2015 Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej (“Bank”) hereby informs that the Supervisory Board of the Bank during a meeting on 20 March 2015 adopted resolution appointing Mr. Bartosz Urbaniak as a member of the Management Board of the Bank as of 1 April 2015. Mr. Urbaniak’ s curriculum vitae is an enclosure to this current report. Mr. Urbaniak has made the following statements: Mr. Bartosz Urbaniak does not conduct activity competitive to the Bank, is not a partner in a partnership competitive to the Bank, he is not a member of a governing body of a company competitive to the Bank, and he is not a member of a governing body of any other legal person competitive to the Bank. Moreover, Mr. Bartosz Urbaniak has not been entered to the Register of Insolvent Debtors. Legal basis: § 5 section 1 point 22 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed
by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | | |
| | | | |

d45a7jh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Geert Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Magdalena Legęć Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh