Trwa ładowanie...
dr6qtuv

BGŻ SA - Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. (130/2012)

BGŻ SA - Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. (130/2012)

Share
dr6qtuv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 130 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. Raport bieżący 130/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") informuje, że 27 listopada 2012 r. został powiadomiony o zarejestrowaniu postanowieniem z dnia 21 listopada 2012 r., Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianach Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W załączeniu Bank przekazuje do wiadomości publicznej jednolity tekst statutu Banku. Informacja o zmianach Statutu Banku zarejestrowanych na mocy ww. postanowienia Sądu Rejonowego: 1) § 13 ust. 2 zd. 2 i 3 otrzymał nowe brzmienie: "W sprawach zmiany Statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, o którym mowa w § 5 ust. 2, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych, a także likwidacji lub rozwiązania Banku,
sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z innym bankiem lub instytucją kredytową wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów." 2) Wykreślony został dotychczasowy ust. 8 w § 16 w brzmieniu: "8. Postanowienia ust. 3 i 4 obowiązują od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. " 3) Wykreślony został dotychczasowy ust. 8 w § 20 w brzmieniu: "8. Postanowienia § 20 ust. 1 pkt 1 lit. (k) oraz § 20 ust. 6 obowiązują od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." 4) § 26 ust. 2 otrzymał nowe brzmienie: "2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, ustanowieni mogą zostać także pełnomocnicy działających samodzielnie lub z drugą upoważnioną osobą (pełnomocnikiem, prokurentem lub członkiem Zarządu Banku) w granicach udzielonych im pełnomocnictw." 5) § 27 ust. 1
pkt 1 otrzymał nowe brzmienie: "1) Centrala Banku, w skład której wchodzą: biura, departamenty, centra oraz Biuro Zarządu," 6) Wykreślony został dotychczasowy ust. 1 w § 32 w brzmieniu: "1. Rozporządzenie akcją imienną Banku oraz obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym wymaga uprzedniego zezwolenia Zarządu Banku, chyba że nabywcą albo zastawnikiem jest dotychczasowy akcjonariusz. Zarząd Banku udziela zezwolenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) lit. a) w zw. z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUT.pdf | | | | | | | | | | |
| | STATUT_ENG.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Registration by the court of changes in the articles of association in Bank BGŻ S.A. Current report 130/2012 dated November 28, 2012. The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (“Bank”) hereby informs that it was notified that on November 27, 2012 it was notified on a decision dated November 21, 2012 by the District Court for the Capital City Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register on the registration of amendments to articles of association of Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A.. The Bank encloses the consolidated text of the articles of association. Information on amendments to the articles of association registered on the basis of the aforementioned Court decision: 1) § 13 clause 2 sentences 2 and 3 received new wording: “The resolutions of the General Meeting on amendments to the Statute, including in particular a change of the Bank’s business name, its registered office, profile of activities referred to in § 5 (2), increase or decrease of the Bank’s share
capital, issue of convertible bonds and bonds with priority right of taking up the Bank’s shares, as well as subscription warrants, and also liquidation or dissolution of the Bank, sales of the entire or part of the banking enterprise, are adopted with the majority of ¾ of votes cast. A resolution on the merger of the Bank with another bank or credit institution, requires the resolution of the General Meeting adopted with the majority of two thirds of votes.” 2) Clause 8 in § 16 with the following wording was revoked: “8. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall remain in force after the Bank’s shares are admitted for trading at the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).” 3) Clause 8 in § 20 with the following wording was revoked: “8. The provisions of Section 20 paragraph 1 point 1 item (k) and Section 20 paragraph 6 shall be in force from the date of admission of the Bank’s shares for trading at the Warsaw Stock Exchange.” 4) § 26 clause 2 received new wording: “1. For
the performance of operations mentioned in paragraph 1, also proxies acting independently or together with another authorised person (proxy, commercial representative or member of the Bank Management Board), within the limits of the powers of attorney granted, may be appointed.” 5) § 27 clause 1 point 1 received new wording: “ 1) The Bank’s Head Office consisting of: bureaus, departments, centres and the Management Board Office;” 6) Clause 1 in § 32 with the following wording was revoked: “1. The disposition of the Bank’s inscribed share and encumbering it with a limited substantive right requires the prior permission of the Bank Management Board, unless the buyer or the pledge is the existing shareholder. The Bank Management Board grants its permission in the written form, under pain of invalidity.” Legal basis: § 38 clause 1 point 2 letter a in relation to § 100 clause 4 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities
issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | |

dr6qtuv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Jacek Bartkiewicz Prezes Zarządu
2012-11-28 Łukasz Urbaniak Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6qtuv

Podziel się opinią

Share
dr6qtuv
dr6qtuv