Trwa ładowanie...
d326ajm

BGŻ SA - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego ...

BGŻ SA - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (23/2015)

Share
d326ajm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Raport bieżący 23/2015 z dnia 20 marca 2015 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (?BGŻ?) niniejszym informuje, że: (1) w dniu 20 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego (?KNF?) zatwierdziła aneks nr 5 do memorandum informacyjnego BGŻ sporządzonego w związku z ofertą publiczną 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I BGŻ o wartości nominalnej 1 PLN każda (?Akcje Połączeniowe?), prowadzoną przez BGŻ w związku z połączeniem BGŻ z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 28.099.554 Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzonego w dniu 16 lutego 2015 r. decyzją KNF nr DPI/WE/4170/1/6/15; oraz
(2) aneks nr 5 do memorandum informacyjnego BGŻ, o którym mowa w punkcie (1) powyżej, zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2015 r. na stronie internetowej BGŻ pod adresem https://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/memorandum.html. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Polish Financial Supervision Authority approves the supplement no. 5 to the information memorandum of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. prepared in connection with the merger of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. with BNP Paribas Bank Polska S.A. Current report 23/2015 dated 20 March 2015 The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (“BGŻ”) hereby informs that: (1) on 20 March 2015 the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) approved the supplement no. 5 to the information memorandum of BGŻ prepared in connection with a public offering of 28,099,554 ordinary series I bearer shares of BGŻ with a nominal value of PLN 1 each (the “Merger Shares”), carried out by BGŻ in connection with the merger of BGŻ with BNP Paribas Bank Polska S.A. with its registered office in Warsaw, as well as in connection with the application for the admission and introduction of 28,099,554 Merger Shares to trading on the regulated market (main market) operated by the Warsaw Stock Exchange, approved on 16
February 2015 by the decision of the PFSA no. DPI/WE/4170/1/6/15; and (2) the supplement no. 5 to the information memorandum of BGŻ referred to in item (1) above will be published on 20 March 2015 on the website of BGŻ at https://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/memorandum.html. Legal basis: Article 56 Section 1 Item 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of 29 July 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2013 item 1382) | | |
| | | | |

d326ajm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Geradus Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Magdalena Lęgęć Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm