Trwa ładowanie...
d3ew66s
d3ew66s
espi

BIOFACTORY S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2014 - Transakcje na akcjach Spółki BIOFACT...

BIOFACTORY S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2014 - Transakcje na akcjach Spółki BIOFACTORY SA członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (1/2014)
Share
d3ew66s

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | ESPI | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOFACTORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2014 - Transakcje na akcjach Spółki BIOFACTORY SA członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Biofactory S.A. ("Spółka") z siedzibą w Bieczu dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 1/2014 z dnia 10.01.2014 r. W raporcie z dnia 10.01.2014 r. Emitent omyłkowo nie zamieścił daty transakcji Członka Rady Nadzorczej Zbigniewa Lipiety, co uzupełnia się w niniejszym raporcie. Zarząd Biofactory S.A. ("Spółka") z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 09 stycznia 2014 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie od Prezesa Zarządu Krzysztofa Trochima oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Olbrychta oraz od członka Rady Nadzorczej Zbigniewa Lipiety, o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w 2013 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2013 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Prezes Zarządu Krzysztof Trochim w 2013 r. kupił łącznie 2.415 akcji oraz sprzedał łącznie 1000 akcji Spółki. Załącza się szczegółowe zestawienie. Wiceprezes Zarządu Krzysztof
Olbrycht w okresie od 03.10.2013 r. do 31.12.2013 r. kupił łącznie 5.398 akcji oraz sprzedał łącznie 3.220 akcji. Załącza się szczegółowe zestawienie. Transakcje na akcjach zrealizowane przez Krzysztofa Olbrychta w okresie od 01.01.2013 r. do 02.10.2013 r. były publikowane w raportach: RB ESPI 03/2013 z dnia 28.02.2013 r. oraz RB ESPI 09/2013 z dnia 27.06.2013 r. W 2013 roku Wiceprezes Zarządu Krzysztof Olbrycht kupił łącznie 27.613 akcji oraz sprzedał łącznie 13.505 akcji Spółki (przyrost o 14.108 akcji w 2013 r.). Członek Rady Nadzorczej, Zbigniew Lipieta, w 2013 r. dokonał nabycia 800 akcji Spółki za kwotę 1.760 zł, po cenie 2,20 zł za akcję w dniu 08.05.2013 r. Wszystkie transakcje na akcjach Spółki zostały zawarte przez wyżej wymienione osoby na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zestawietransakcjiczlonkowzarzadunaakcjachbfc.pdf | Zestawienie transakcji członków zarządu na akcjach BFC | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Krzysztof Olbrycht Wiceprezes Zarządu Krzysztof Olbrycht

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ew66s

Podziel się opinią

Share
d3ew66s
d3ew66s