Trwa ładowanie...
d37aaj5
espi

BIPROMET S.A. - Raport roczny R 2013

BIPROMET S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d37aaj5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 42 030 58 472 9 981 14 010
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -39 217 -45 355 -9 313 -10 867
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -94 6 167 -22 1 478
Zysk (strata) brutto -274 5 878 -65 1 408
Zysk (strata) netto -210 3 863 -50 926
Całkowity dochód (strata) netto 281 4 020 67 963
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 783 -3 780 -661 -906
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 496 -1 988 -830 -476
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -1 551 - -372
Przepływy pieniężne netto, razem -6 279 -7 319 -1 491 -1 754
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,03 0,62 -0,01 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,03 0,62 -0,01 0,15
Wybrane pozycje bilansowe wg stanu na: 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa, razem 90 677 91 141 21 865 22 294
Zobowiązania długoterminowe 9 304 10 404 2 243 2 545
Zobowiązania krótkoterminowe 27 689 27 334 6 677 6 686
Kapitał własny 53 684 53 403 12 945 13 063
Kapitał akcyjny 627 627 151 153
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,66 8,61 2,09 2,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,66 8,61 2,09 2,11
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1BiprometopiniairaportzbadaniaR2013.pdf OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2BiprometprawidłsporządzeniasprR2013.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
3BiprometoświadczeniewybóraudytoraR2013.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
4BiprometPismoPrezesaR_2013.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
5SFjednostkoweR2013_Bipromet.pdf SPRAWODZANIE FINANSOWE
6BiprometSprawozdanieZarząduR_2013.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d37aaj5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIPROMET S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-956 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Graniczna | | 29 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7745801 | | 032 2562761 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | bipromet@bipromet.com.pl | | www.bipromet.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6340197513 | | 003555075 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Artur Więznowski Prezes Zarządu
2014-03-20 Maria Sowiak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Jolanta Nowosielska Prokurent, Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d37aaj5

Podziel się opinią

Share
d37aaj5
d37aaj5