Trwa ładowanie...
d4m7p4v

BIPROMET S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza 90% ogólnej liczby głosów w Spó ...

BIPROMET S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. (5/2015)

Share
d4m7p4v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BIPROMET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd BIPROMET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie od KGHM Polska Miedź S.A. o następującej treści: Działając w imieniu spółki pod firmą ?KGHM Polska Miedź S.A.? z siedzibą w Lubinie (dalej jako ?AKCJONARIUSZ?) będącej akcjonariuszem spółki pod firmą ?BIPROMET S.A.? z siedzibą w Katowicach ( dalej jako ?SPÓŁKA? ), na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako ?USTAWA?), niniejszym zawiadamiamy o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza polegającej na przekroczeniu przez Akcjonariusza 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. W dniu 29 stycznia 2015 r. Akcjonariusz ogłosił w trybie art. 91
ust. 6 Ustawy wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki niebędących w posiadaniu Akcjonariusza (dalej jako ?WEZWANIE?), którego przedmiotem było 2.107.932 akcje Spółki reprezentujące 34% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 2.107.932 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 34% ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji Spółki objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania (dalej jako ?TRANSAKCJA?) co nastąpiło w dniu 27 marca 2015 r., Akcjonariusz nabył 1.564.415 akcji Spółki, reprezentujących 25,23% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.564.415 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 25,23% ogólnej liczby głosów w Spółce. W dniu ogłoszenia Wezwania oraz przed rozliczeniem Transakcji, Akcjonariusz posiadał 4.091.868 akcji Spółki, reprezentujących 66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.091.868 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po rozliczeniu
Transakcji Akcjonariusz posiada 5.656.283 akcje Spółki, reprezentujące 91,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.656.283 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 91,23% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jednocześnie informujemy, iż - w związku z przekroczeniem przez Akcjonariusza w wyniku Wezwania progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w dniu 27 marca 2015 r. oraz art. 82 Ustawy ? Akcjonariusz zamierza w najbliższym czasie skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do żądania od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki. Dodatkowo informujemy, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIPROMET S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-956 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Graniczna | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7745801 | | 032 2562761 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bipromet@bipromet.com.pl | | www.bipromet.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340197513 | | 003555075 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Zbigniew Przebindowski Prezes Zarządu
2015-03-27 Maria Sowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v