Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

Black Lion Fund - Zmiana warunków emisji obligacji Emitenta serii B (23/2014)

Black Lion Fund - Zmiana warunków emisji obligacji Emitenta serii B (23/2014)
Share
d3zla33

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Black Lion Fund | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków emisji obligacji Emitenta serii B | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 22/2014 z dnia 02 października 2014 r., Zarząd spółki Black Lion Fund Spółka Akcyjna (?Emitent?), działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym informuje, iż w dniu 07 października 2014 r., otrzymał z Banku SGB-Bank S.A. podpisaną umowę konwersji, na mocy której dokonano ostatecznych zmian do warunków emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 2011/12/05/01 z dnia 5 grudnia 2011 r. Zmiany warunków emisji obligacji serii B polegają na: 1. zmianie oprocentowania ? na oprocentowanie według skali WIBOR 6M + marża 1,50 p.p. (z dotychczasowych WIBOR 6M + marża 3,10 p.p.); 2. zmianie zabezpieczeń spłaty obligacji serii B z dotychczasowej hipoteki łącznej na zabezpieczenia obejmujące: a. hipotekę umowną łączną do kwoty 74.000.000,00 złotych
na: i. prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00350734/1 przysługującego spółce Mińska Development Sp. z o.o., ii. udziale w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz na prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (76 lokali niemieszkalnych), położonych w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00169936/1, przysługującym Spółce Mińska Development Sp. z o.o., iii. nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, przy ul. Bochenka, działki o nr ew. 576/28, 576/31, 576/29, 576/49, 576/51, 576/41, 580/1, 580/2, 576/7 i łącznej powierzchni 20 605 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00367845/0, będącej własnością Spółki
Cracovia Property Sp. z o.o. iv. prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny działki 17/5, położonej w Warszawie, przy ul. Grochowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00436382/5, przysługującego spółce Fabryka PZO Sp. z o.o v. prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny działki 17/4, położonej w Warszawie, przy ul. Grochowskiej, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00422581/9, przysługującej spółce Fabryka PZO Sp. z o.o vi. nieruchomości gruntowej położonej w Oleśnicy (Kamionka), gmina Chodzież, województwo Wielkopolskie, obejmującej działkę o nr ew. 23/9 o powierzchni 189 574 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Chodzieży, prowadzi księgę wieczystą nr PO1H/00029310/1, będącej własnością spółki Recycling Park Sp. z o.o. b. ustanowienie i wpisanie w księdze
wieczystej roszczenia w trybie art.101(9) ustawy o księgach wieczystych i hipotece, o przeniesienie hipoteki łącznej do kwoty 74.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony złotych 00/100) zabezpieczającej emisję obligacji serii B, na miejsce opróżnione po wygasłej hipotece wpisanej w KW WA6M/00422581/9 prowadzonej dla prawa użytkowania wieczystego przysługującego Spółce Fabryka PZO Sp. z o.o. do kwoty 10.800.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) na rzecz administratora hipoteki Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik, W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz Spółka komandytowa w Poznaniu, na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji serii C. Po zawarciu umowy konwersyjnej weszły w życie zmiany warunków emisji obligacji (szczegółowo opisane w Raporcie Bieżącym nr 22/2014 z dnia 02 października 2014 r.) w zakresie obniżenia oprocentowania oraz zmiany zabezpieczeń hipotecznych - w sposób umożliwiający realizację inwestycji deweloperskich na zwolnionych działkach
należących do Cracovia Property sp. z o.o. Czynności zmieniające dotychczasowe zabezpieczenia i zmierzające do ustanowienia zabezpieczeń wymienionych w pkt. a) od i. do vi. oraz b), będą podejmowane w najbliższym czasie. Komentarz Zarządu do powyższych zmian zawarty jest w Raporcie Bieżącym nr 22/2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Black Lion Fund SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion Fund Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mińska 25
(ulica) (numer)
022 323 19 00 022 323 19 01
(telefon) (fax)
blacklion.com.pl
(e-mail) (www)
5261029318 010964606
(NIP) (REGON)
d3zla33

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2014-10-08 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33