Trwa ładowanie...
dpkdj41

Black Lion NFI - Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2013 r. zgłoszony przez akcjo...

Black Lion NFI - Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2013 r. zgłoszony przez akcjonariusza - Novakonstelacja Limited (2/2013)

Share
dpkdj41

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2013 r. zgłoszony przez akcjonariusza - Novakonstelacja Limited | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki "Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Fundusz" lub "Emitent") informuje, że otrzymał w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych od spółki Novakonstelacja Limited z siedzibą w Larnace ("Novakonstelacja" lub "Akcjonariusz"), projekt uchwały na najbliższe Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 03 stycznia 2013 r. ("Walne Zgromadzenie") w przedmiocie usunięcia z porządku obrad punktu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej oraz punktu dotyczącego dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F. Projekt uchwały stanowi
załącznik do niniejszego raportu i zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki. Novakonstelacja jest największym akcjonariuszem Funduszu. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Novakonstelacja, zgłoszenie projektu uchwały jest konsekwencją całościowej analizy sytuacji związanej z zaproponowanym pierwotnie porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności zaś z negatywnymi opiniami akcjonariuszy na temat tej emisji oraz idącym za tym spadkiem kursu giełdowego akcji Spółki. Akcjonariusz wyraża przekonanie że podjęcie uchwał w pierwotnie proponowanym brzmieniu jest nieuzasadnione w kontekście zaistniałych warunków rynkowych. Akcjonariusz zadeklarował, iż będzie głosował za podjęciem uchwały w sprawie usunięcia z porządku obrad Walnego Zgromadzenia ww. kwestii oraz opowiedział się aby Zarząd Spółki zaproponował i podjął działania niezbędne dla zapewnienia finansowania działalności inwestycyjnej Spółki w inny sposób niż emisja akcji serii F. W kontekście zgłoszonego projektu uchwały i wniosku
Akcjonariusza o jej przyjęcie oraz przy uwzględnieniu siły głosu Akcjonariusza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Funduszu stwierdza, iż w sytuacji podtrzymania ww. wniosku brak będzie poparcia niezbędnego do przegłosowania planowanej emisji nowych akcji serii F Funduszu. Zarząd podkreśla, iż zwołanie Walnego Zgromadzenia z punktem porządku obrad obejmującym emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru miało na celu dokapitalizowanie Funduszu z przeznaczeniem na realizację nowych projektów inwestycyjnych, w szczególności zaś pozyskanie środków na wkład własny planowanej inwestycji spółki Recycling Park. Zarząd jest w pełni świadomy, iż decyzja o podwyższeniu kapitału należy do akcjonariuszy nie zaś do Zarządu. Uznając suwerenność decyzji akcjonariuszy w tym zakresie, w przypadku nieuchwalenia zaproponowanych uchwał o emisji nowych akcji serii F, Zarząd Funduszu deklaruje poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej dla istniejących projektów oraz zamierza ograniczyć
planowane zaangażowanie w nowe projekty. Alternatywne formy finansowania obejmują min. instrumenty dłużne, organizowanie finansowania dla istniejących projektów w formie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zewnętrznymi, zbycie zbędnych aktywów (w tym obligacji JW Construction Holding). Wobec ww. stanowiska Akcjonariusza wyrażonego w zgłoszonym projekcie uchwały oraz w konsekwencji braku możliwości podjęcia uchwały o emisji nowych akcji serii F, Zarząd odstąpi od rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu parametrów i szczegółów tej emisji gdyż w zaistniałych okolicznościach jest to bezprzedmiotowe. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2013 01 02_RB 02_raport Funduszu o wniosku NK_załącznik.pdf | Projekt uchwały zgłoszonej przez Novakonstelacja | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2013-01-02 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

Podziel się opinią

Share
dpkdj41
dpkdj41