Trwa ładowanie...
dr4w21z
espi

BNP PARIBAS PL - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (26/2011)

BNP PARIBAS PL - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (26/2011)

Share
dr4w21z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Bank Polska SA (dalej "Banku") informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 roku Bank zawarł umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("EBI") z siedzibą w Luksemburgu. Na mocy umowy, EBI udzieli Bankowi kredytu w wysokości 50 milionów euro, czyli 227 milionów złotych według średniego kursu NBP z dnia 15 grudnia 2011 roku. Bank otrzyma środki przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Szczegółowe warunki kredytowania określone zostaną odrębnie dla każdej uruchamianej transzy kredytu. Maksymalny okres spłaty transzy kredytu to 12 lat. Oprocentowanie stałe lub zmienne uzależnione będzie od waluty uruchamianej transzy: odpowiednia stawka referencyjna plus marża. Podobnie jak w przypadku poprzednich umów EIB zawartych z Bankiem, realizacja umowy uzależniona jest od uzyskania gwarancji wystawionej przez głównego akcjonariusza Banku, BNP Paribas Fortis Bank z siedzibą w Brukseli, Belgia. Należyte wykonanie umowy przez Bank
zostało zagwarantowane poprzez wskazanie warunków uruchomienia transz i określenie sankcji finansowych o charakterze kar umownych (nie jest możliwe wskazanie ich maksymalnej wysokości). Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: §5, ust. 1 pkt 3) i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 26/2011 BNP Paribas Bank Polska signs a finance contract with the European Investment Bank The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter: “the Bank”) hereby informs you that on 16 December 2011, the Bank signed a finance contract with the European Investment Bank (hereinafter, the EIB) based in Luxembourg. Under the contract, the EIB will grant the Bank a credit facility in the amount of EUR 50 million (in words: fifty million euro), i.e. PLN 227 million based on an average rate as of 15 December 2011 announced by the National Bank of Poland. The Bank will be provided with funding dedicated to finance investment projects undertaken by small and medium-sized enterprises. Detailed terms and conditions of the credit facility will be defined separately for each disbursed tranche. The maximum repayment term of the credit tranche is 12 years. The fixed or floating interest rate will depend on the currency of the disbursed tranche, i.e. the relevant reference rate plus a
margin. Alike the previous EIB loan agreements with the Bank, the contract’s performance is conditional upon a guarantee issued by the parent shareholder of the Bank, BNP Paribas Fortis Bank based in Brussels, Belgium. Due performance of the contract by the Bank has been guaranteed by stipulating conditions for tranche disbursements and defining financial sanctions in the form of contractual penalties (however, specifying their exact amount is not possible). The contract meets the criteria of a significant agreement because its value exceeds 10% of the Bank’s equity. Legal grounds: Article 5, item 1, section 3 and Article 9 of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by law of a non-member state (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4w21z

| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Frederic Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4w21z

Podziel się opinią

Share
dr4w21z
dr4w21z