Trwa ładowanie...
d3el6vs

BOMI - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzen...

BOMI - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A. (5/2011)

Share
d3el6vs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2011 roku Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego IDM S.A. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539) informację, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki BOMI S.A. rozliczonej w dniu 3 stycznia 2011 roku zmniejszył się jego procentowy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki BOMI S.A.Przed zmniejszeniem udziałów Dom Maklerski IDMSA posiadał włącznie z rachunkami typu asset management 2.584.480 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) sztuk akcji Spółki, co stanowiło 6,55% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2.584.480 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu,
co stanowiło 6,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOMI S.A.Po dokonaniu w.w. transakcji Dom Maklerski IDMSA posiada włącznie z rachunkami typu asset management 255.141 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) sztuk akcji Spółki, co stanowi 0,64% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 255.141 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A., co stanowi 0,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A.Dom Maklerski IDMSA poinformował, iż podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki BOMI S.A. oraz, iż brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.Podstawa prawna:art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

| | | BOMI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOMI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-572 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gryfa Pomorskiego | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 6273460 | | 058 6273461 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biurozarzadu@bomi.pl | | www.bomi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5931007159 | | 190863162 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Andrzej Kraszewski Wiceprezes Zarządu
2011-01-12 Aleksandra Wojciechowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

Podziel się opinią

Share
d3el6vs
d3el6vs