Trwa ładowanie...
dnbc4wt
espi

BOMI - Zmiana terminarza publikacji raportów okresowych w 2011 roku (14/2011)

BOMI - Zmiana terminarza publikacji raportów okresowych w 2011 roku (14/2011)
Share
dnbc4wt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminarza publikacji raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku Zarząd BOMI S.A. informuje, iż skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BOMI za 2010 rok oraz jednostkowy raport roczny Spółki za 2010 rok zostaną opublikowane w dniu 21 marca 2011 roku, czyli w terminie wcześniejszym niż pierwotnie Spółka przekazała do publicznej wiadomości.Jednocześnie Zarząd informuje, iż w oparciu § 102 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych BOMI S.A. nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku.Powodem zmiany terminu publikacji raportów finansowych za rok 2010 jest jednoczesne sprawne zakończenie prac nad rocznym raportem Spółki oraz badań audytorów sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok dzięki czemu, zgodnie z planem Zarządu, możliwe jest jak najszybsze poinformowanie o tym uczestników rynku . Podjęta decyzja przyspiesza bowiem o 40 dni termin publikacji rocznych jednostkowych i skonsolidowanych wyników
finansowych. Zmiana harmonogramu wynika również z prowadzonego procesu wprowadzenia spółki Rabat Service na NewConnect.Jednocześnie Spółka szacuje, iż zakładane wielkości zmniejszeń wyniku finansowego za 4Q2010 r., opisane w pkt.16 Sprawozdania Zarządu do Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III Kwartał 2010 roku, nie zostały przekroczone, co oznacza również ze spółka podtrzymuje prognozy wyniku skonsolidowanego podanego w raporcie bieżącym nr 64/2010 z dnia 16 listopada 2010 roku.Po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian terminarz publikacji raportów okresowych w 2011 roku przedstawia się następująco:1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:za I kwartał 2011 roku - 16 maja 2011 r.za III kwartał 2011 roku - 14 listopada 2011 r.2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny:za I półrocze 2011 roku - 31 sierpnia 2011 r.3. Raporty roczne:jednostkowy raport roczny za 2010 rok- 21 marca 2011 r.skonsolidowany raport roczny za 2010 rok?21 marca 2011 r.Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd BOMI
S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2011 roku.Zgodnie z §83 ust.1,3 RMF, Zarząd BOMI S.A. podjął decyzję, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego.Podstawa prawna:§ 103 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)
dnbc4wt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Andrzej Kraszewski Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Aleksandra Wojciechowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnbc4wt

Podziel się opinią

Share
dnbc4wt
dnbc4wt