Trwa ładowanie...
d2za41v

BORYSZEW - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

BORYSZEW - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2za41v
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 5 058 120 4 836 269 1 207 390 1 148 485
Zysk na działalności operacyjnej 210 355 88 294 50 212 20 967
Zysk brutto przed opodatkowaniem 151 701 40 108 36 212 9 525
Zysk netto z działalności kontynuowanej 146 613 34 253 34 997 8 134
Zysk netto 155 950 54 952 37 226 13 050
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 109 911 10 130 26 236 2 406
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 174 552 180 948 41 666 42 970
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -297 412 -135 364 -70 993 -32 145
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 111 172 -30 153 26 537 -7 161
Przepływy pieniężne netto, razem -11 689 15 431 -2 790 3 664
Liczba akcji uprawnionych do dywidendy 229 000 000 203 671 570 229 000 000 203 671 570
Zysk/zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,51 0,03 0,12 0,01
stan na: 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa 3 350 187 2 921 196 786 005 704 378
Zobowiązania długoterminowe 423 188 306 948 99 286 74 013
Zobowiązania krótkoterminowe 1 458 487 1 340 821 342 183 323 308
Kapitał własny 1 434 249 1 209 459 336 496 291 633
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 851 434 628 029 199 759 151 434
Kapitał akcyjny 248 906 228 906 58 397 55 195
Liczba akcji uprawnionych do dywidendy 229 000 000 203 671 570 229 000 000 203 671 570
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,72 3,08 0,87 0,74
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
SF GK BRS_2014.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok
Sprawozdanie z dzialalności Grupy w 2014 roku.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku
Opinia i raport GK Boryszew 2014.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 43/2015 z dnia 2015-03-24 o treści:
Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok, opublikowanym 20 marca 2015 roku, w tabeli zawierającej wybrane dane finansowe wystąpiła oczywista pomyłka pisarska, polegająca na błędnym przeliczeniu danych finansowych z PLN na EUR. Opisana wyżej korekta danych nie wpływa na wyniki finansowe Boryszew S.A., opublikowane przez Spółkę w raporcie rocznym za 2014 rok.
Plik Opis
Korekta wybranych danych finansowych GKB_2014.pdf Korekta wybranych danych finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2za41v

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 658 65 68 | | +48 22 659 75 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z o.o. S.k. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2015-03-20 Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu
2015-03-20 Cezary Pyszkowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Elżbieta Słaboń Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2za41v

Podziel się opinią

Share
d2za41v
d2za41v