Trwa ładowanie...
dbemcqx
dbemcqx
espi

Bowim - Cofnięcie powództwa przez BOWIM. Cofnięcie powództwa przez Dom Maklerski IDMS.A. Wejście ...

Bowim - Cofnięcie powództwa przez BOWIM. Cofnięcie powództwa przez Dom Maklerski IDMS.A. Wejście w życie umowy warunkowej. (27/2014)
Share
dbemcqx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Cofnięcie powództwa przez BOWIM. Cofnięcie powództwa przez Dom Maklerski IDMS.A. Wejście w życie umowy warunkowej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Emitent" lub ?BOWIM") informuje, iż w dniu 5 maja 2014 roku pełnomocnik Emitenta przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek Emitenta o podjęcie postępowania toczącego się z powództwa Emitenta przeciwko Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?KONSORCJUM?) pod sygnaturą akt: XXVI GC 539/13, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 45/2013 (dalej: ?Powództwo BOWIM?), które to powództwo zostało zawieszone na zgodny wniosek stron postępowania. Emitent informuje również, iż w dniu 5 maja 2014 roku pełnomocnik Emitenta przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie oświadczenie o cofnięciu Powództwa BOWIM wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego nim roszczenia. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o przesłaniu przez Dom Maklerskie IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej ?IDM?) do Sądu Apelacyjnego w Katowicach wniosku o podjęcie postępowania z powództwa IDM przeciwko BOWIM oraz KONSORCJUM toczącego się w II
instancji pod sygnaturą V ACa 888/13 (dalej ?Powództwo IDM?) oraz informację o równoczesnym przesłaniu przez IDM do Sądu Apelacyjnego w Katowicach oświadczenia o cofnięciu przez IDM Powództwa IDM wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego nim roszczenia. Cofnięcie Powództwa BOWIM oraz cofnięcie Powództwa IDM stanowi ostatni z warunków obowiązywania Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 roku do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 roku, zawartego pomiędzy Emitentem a KONSORCJUM, o zawarciu którego to aneksu Emitent informował w raporcie bieżącym numer 8/2014 (dalej ?Aneks nr 4?). Stosownie bowiem do § 8 ust. 3 Aneksu nr 4 ulega on rozwiązaniu ze skutkiem od daty jego wejścia w życie, jeżeli w terminie 7 dni od dnia jego wejścia w życie BOWIM nie cofnie Powództwa BOWIM wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego nim roszczenia, a IDM nie cofnie Powództwa IDM wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego nim roszczenia. Jak informował Emitent w raporcie bieżącym numer 26/2014 Aneks nr 4 wszedł w życie z dniem 30 kwietnia
2014, zostały więc spełnione wszystkie warunki wejścia w życie i obowiązywania Aneksu nr 4, a wyżej określony warunek rozwiązujący, wskazany w § 8 ust. 3 Aneksu nr 4 nie został spełniony. Jednocześnie Emitent informuje, iż zostały spełnione wszystkie warunki wejścia w życie warunkowej umowy sprzedaży 1.184.040 (jednego miliona stu osiemdziesięciu czterech tysięcy czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez BOWIM o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. PLBOWM000019, zawartej pomiędzy KONSORCJUM jako sprzedającym oraz BOWIM jako kupującym w dniu 7 marca 2014 r., o której Emitent informował inwestorów w raporcie bieżącym numer 20/2014 (dalej ?Umowa Sprzedaży?). Zgodnie bowiem z § 10 Umowy Sprzedaży, została ona zawarta pod warunkiem zawieszającym w postaci wejścia w życie Aneksu nr 4 oraz braku jego rozwiązania stosownie do wyżej wskazanych postanowień § 8 ust. Aneksu nr 4. Stąd Umowa Sprzedaży wchodzi w życie z
dniem 5 maja 2014 r. Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta: Raport nr 26/2014 - Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A Raport nr 20/2014 - Zawarcie z Konsorcjum Stali S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji. Ustanowienie zabezpieczeń, Raport nr 8/2014 ? Zawarcie umowy z Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 5/2014 - Otrzymanie pozwu o zapłatę, Raport nr 68/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowienia w sprawie z wniosku Dom Maklerski IDM S.A., Raport nr 62/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A., Raport nr 54/2013 - Otrzymanie z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienia w sprawie oddalenia wniosku Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 51/2013 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie złożonego zażalenia przez Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 49/2013 - Wezwanie do zapłaty, Raport nr 45/2013 - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko
Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 42/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienia o częściowej zmianie postanowienia z 21.05.2013 r., Raport nr 41/2013 - Informacja o wydaniu postanowienia o częściowym wstrzymaniu wykonania postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Raport nr 39/2013 - Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych, Raport nr 38/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
Bowim Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niwecka 1E
(ulica) (numer)
+48 32 39 29 300 +48 32 39 29 380
(telefon) (fax)
firma@bowim.pl www.bowim.pl
(e-mail) (www)
645-22-44-873 277486060
(NIP) (REGON)
dbemcqx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2014-05-06 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbemcqx

Podziel się opinią

Share
dbemcqx
dbemcqx