Trwa ładowanie...
d4iwgms
espi

Bowim - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sp...

Bowim - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A. (62/2013)
Share
d4iwgms

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej jako "Emitent") w nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 49/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r., nr 39/2013 z dnia 1 lipca 2013 r., informuje, że w dniu 20 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy, wydał wyrok oddalający powództwo akcjonariusza Emitenta Dom Maklerski IDM S.A. przeciwko Emitentowi oraz Konsorcjum Stali S.A. o stwierdzenie nieważności umowy - Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. pomiędzy Emitentem a KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie, w szczególności w zakresie zobowiązania Emitenta do zawarcia z KONSORCJUM STALI S.A. umowy sprzedaży na mocy której Emitent nabędzie od KONSORCJUM STALI S.A. 2.117.647 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji serii F i 352.941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji serii B Emitenta za cenę ustaloną wg algorytmu: cena zapłacona za jedną akcję, czyli 8,50 (osiem 50/100) zł powiększona o
kwotę równą oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR3M z pierwszego dnia roboczego danego okresu plus 2% oraz w zakresie zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz KONSORCJUM STALI S.A. kary umownej w wysokości 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) złotych za niewykonanie zobowiązań, o których mowa w powyżej (sygnatura sprawy : XIV GC 301/13/MN). Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, iż powództwo zostało oddalone ze względu na brak interesu prawnego powoda. Sąd Okręgowy przy tym stwierdził, iż zasadny wydaje się zarzut naruszenia przez opisanej wyżej Porozumienie Inwestycyjne art. 20 kodeksu spółek handlowych (nakaz równego traktowania akcjonariuszy) nie podzielił natomiast pozostałej argumentacji powoda. Wyrok Sądu Okręgowego nie jest prawomocny. Kwestia ta nie miała jednak wpływu na rozstrzygnięcie wobec uznania istnienia procesowej przeszkody uznania powództwa wynikającej z art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, to jest wskazanego wyżej braku interesu prawnego powoda w
kwestionowaniu ważności poszczególnych postanowień Porozumienia Inwestycyjnego z 3.12.2010r., a co za tym idzie braku możliwości rozstrzygania przez Sąd Okręgowy w Katowicach w przedmiotowej sprawie o istocie sporu, czyli ważności poszczególnych klauzul umownych. Jak wynika z motywów ustnych wyroku, materia ta będzie mogła być przedmiotem analizy w sprawie zawisłej pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali SA przed Sądem Okręgowym w Warszawie, o której to sprawie Emitent informował we wcześniejszych raportach, a w której nie wyznaczono do tej pory terminu rozprawy. Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie art. 744 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego udzielone postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach, XIV Wydział Gospodarczy z dnia 21 maja 2013r. (raport bieżący nr 28/2013 z dnia 29 maja 2013 r., raport bieżący nr 54/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku, raport bieżący nr 42/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.), zabezpieczenie powództwa Domu Maklerskiego IDM S.A. w postaci zakazu Konsorcjum Stali złożenia Emitentowi
żądania zawarcia umowy sprzedaży 2 117 647 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji serii F i 352 941 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji serii B Emitenta, zgodnie z punktem 4.7 Porozumienia inwestycyjnego zawartego pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali w dniu 3 grudnia 2010 r. pozostaje w mocy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
Bowim Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niwecka 1E
(ulica) (numer)
+48 32 39 29 300
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
645-22-44-873 277486060
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-21 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2013-09-21 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iwgms

Podziel się opinią

Share
d4iwgms
d4iwgms