Trwa ładowanie...
d39rh7z

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (19/2014)

Share
d39rh7z
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
FALSE fundusz inwestycyjny
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi
TRUE jednostka zależna od funduszu
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spólka Komandytowo-Akcyjna 13 Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534068 (dalej: "FSN 13") FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 18 Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa , ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 476653 (dalej: "FSN 18")
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
nazwa (firma) podmiotu FSN 13 - podmiot, który wyemitował 49 imiennych obligacji serii K od numeru 01 do 49 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.450.000,00 EURO FSN 18 - podmiot, który objął 49 obligacji imiennych serii K od numeru 01 do 49 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2 .450.000,00 EURO,
podstawowe dane o osobie
TRUE *podmiot jest podmiotem powiązanym *
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spólka Komandytowo-Akcyjna 13 Spółka Komandytowa jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 18 Spółka Komandytowo - Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
rodzaj zdarzenia* Zbycie aktywów z.n.
data zdarzenia 2014-12-10
sposób W dniu 10 grudnia 2014 r. nastąpił wykup obligacji imiennych serii K nabytych przez FSN 18 w dniu 13 grudnia 2013 r. Fundusz nie informował o nabyciu aktywów przez jednostkę zależną, z uwagi na fakt, iż w dacie ich nabycia nie spełniały one kryteriów określonych w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość nie przekraczała 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
podstawowa charakterystyka aktywów Obligacje imienne wyemitowane przez FSN 13 serii K od numeru 01 do 49 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.450.000,00 EURO
waluta PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach 10 594 841,32
wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej 10 594 841,32
źródło finansowania nabycia aktywów -
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
W polu "Cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach" oraz "Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej" wykazano kwotę 2.547.204,24 EUR (w tym 2.450.000,00 EUR z tytułu należności głównej oraz 97.204,24 EUR z tytułu odsetek) przeliczając EUR na PLN po kursie średnim NBP z dnia 9 grudnia 2014 r.
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

d39rh7z

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Piotr Karnkowski Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d39rh7z

Podziel się opinią

Share
d39rh7z
d39rh7z