Trwa ładowanie...
d2x1ydp
espi
17-11-2010 16:34

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (118/2010)

d2x1ydp
d2x1ydp
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy TRUE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcyz jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcejumów, którełącznie spełniają kryterium znaczącej umowy TRUE
-łączna wartość wszystkich umów 7 800 000,00
waluta EURO
3 zmiana znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy zjednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, którełączniespełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji TRUE TRUE FALSE
nazwa podmiotu FSN sp zo.o 2 Spółka Komandytowo-Akcyja (Pożyczkobiorca)
siedziba podmiotu Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2010-11-16
przedmiot umowy Fundusz udzielił Spółce dwóch umów pożyczek pieniężnychPrzedmiotem jednej z umów jest udzielenie Spółce przez Fundusz pożyczki pieniężnej w kwocie 6 300 000 euro (sześć milionów trzysta tysięcy euro 00/100).Przedmiotem drugiej z umów jest udzielenie Spółce przez Fundusz pożyczki pieniężnej w kwocie 1 500 000 euro ( jeden milion pięćset tysięcy euro 00/100)
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunkówfinansowych umowy W przypadku umowy pożyczki w kwocie 6 300 000 euro, pożyczka zostanie spłacona w terminie do 20 listopada 2030 r. wraz z odsetkami w wysokości 4,5% w skali roku za okres od dnia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki do dnia zwrotu pożyczki.W przypadku umowy pozyczki w kwocie 1 500 000 euro pożyczka zostanie spłacona w terminie do 20 listopada 2011r wraz z odsetkami w wysokości 4,5% w skali roku za okres od nia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pozyczki do dnia zwrotu pożyczki.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tejumowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechniestosowanych dla danego typu umów Umowy zostały zawarte na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi w tego rodzaju umowach.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeńodszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 i § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umów pożyczek których wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 118 | / | 2010 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2010-11-17 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2x1ydp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2x1ydp