Trwa ładowanie...
d326ajm

BRIJU S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy BRIJU (10/2015)

BRIJU S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy BRIJU (10/2015)

Share
d326ajm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRIJU S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca w ramach Grupy BRIJU | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Emitent?) informuje, że Emitent oraz jego podmiot zależny BRIJU SECUR Spółka z o.o. (?Spółka zależna?) w okresie od 3 do 20 marca 2015r. zawarli ze sobą dwie umowy jednostkowe, których łączna przewidywana wartość w okresie 5 lat wyniesie 3,3 mln zł. Przewidywana wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Umową o największej wartości jest umowa zawarta 3.03.2015r., której przedmiotem jest podnajem lokalu użytkowego położonego w Poznaniu w Centrum Handlowo-Usługowym ?Poznań Plaza?. W lokalu będzie prowadzona przez Emitenta sprzedaż wyrobów jubilerskich. Emitent z tytułu zawartej umowy będzie ponosił koszty czynszu i opłaty eksploatacyjne w wysokości, jaką Spółka zależna będzie obciążana przez właściciela lokalu oraz koszty czynszu dla Spółki zależnej w miesięcznej wysokości stanowiącej 1/12 część czynszu podstawowego. Umowa nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych. W przypadku nienależytego
wykonania umowy jej strony mają natomiast prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Jednocześnie Emitent informuje, że opisane powyżej umowy zostały zawarte w ramach normalnego toku prowadzonej działalności przez spółki z Grupy Kapitałowej i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie będą miały wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej BRIJU. Kapitały własne BRIJU S.A., stanowiące podstawę do uznania umów za znaczące, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 28.310.420 zł. Szczegółowa podstawa prawna - § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d326ajm

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BRIJU S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-884 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Bernardyński | | 4/3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (048) 61 424 59 03 | | (048) 61 424 59 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 784-214-99-99 | | 639848296 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Przemysław Piotrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm