Trwa ładowanie...
d1idrew
d1idrew
espi

BROWAR GONTYNIEC - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D1 (2/2015) - EBI

BROWAR GONTYNIEC - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D1 (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1idrew

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D1 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (?Emitent?) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 roku uchwałą nr 1 dokonał przydziału 4.608.475 (słownie: cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 (?Akcje serii D1?), emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 1 października 2014 roku w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Zarząd Emitenta poniżej przekazuje informacje wymagane przez § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect": 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 15 grudnia 2014 r. ? 5 stycznia 2015 r.: zapisy podstawowe i dodatkowe na Akcje serii D1 w wykonaniu praw poboru Akcji serii D1 21 ? 22 stycznia 2015 r.: zapisy na Akcje serii D1 w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta 2) data przydziału Akcji serii D1: 26 stycznia 2015 r. 3)
liczba Akcji serii D1 objętych subskrypcją: 4.735.800 (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset) 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie wystąpiła redukcja 5) liczba Akcji serii D1, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.608.475 (słownie: cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) 6) cena, po jakiej Akcje serii D1 były obejmowane: 2,20 zł (słownie: dwa złote i dwadzieścia groszy) 7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii D1 objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: nie występował podział na transze; - w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych zapisy na Akcje serii D1 złożyły 2 podmioty - w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta zapisy na Akcje serii D1 złożyły 2 podmioty 8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii D1 w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: nie występował podział na transze; Akcje serii D1 przydzielono 4 podmiotom 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy
objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawierał umowy o subemisję. 10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii D1: 82.900 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych), w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 47.900 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset), b) wynagrodzenia subemitentów: brak, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy), d) promocji oferty: brak. Koszty związane z emisją ujęte będą w kosztach działalności operacyjnej spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Klimczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1idrew

Podziel się opinią

Share
d1idrew
d1idrew