Trwa ładowanie...
d3d7qcn
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu o zbyciu akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWA ...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu o zbyciu akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na rzecz Osoby Blisko Związanej i zmniejszeniu progu ogólnej liczby głosów Prezesa Zarządu i stron Porozumienia Akcjonariuszy w Spółce (19/2015)

Share
d3d7qcn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Prezesa Zarządu o zbyciu akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na rzecz Osoby Blisko Związanej i zmniejszeniu progu ogólnej liczby głosów Prezesa Zarządu i stron Porozumienia Akcjonariuszy w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka? albo ?Emitent?) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki ? pana Janusza Schwark ? zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o ofercie, oraz art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o zbyciu akcji Spółki na rzecz Osoby Blisko Związanej z Prezesem Zarządu i związanym z tym zmniejszeniu progu ogólnej liczby głosów Prezesa Zarządu i stron Porozumienia Akcjonariuszy w Spółce. Zgodnie z treścią zawiadomienia: (1) pan Janusz Schwark - Prezes Zarządu Spółki - dokonał zbycia wszystkich dotychczas posiadanych akcji Emitenta tj. 1.200.758 akcji w drodze wniesienia ich tytułem wkładu niepieniężnego ? do spółki komandytowo ? akcyjnej pod firmą SISKIN 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej: ?SKA?) ? na podstawie umowy objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny, zawartej przez Janusza
Schwark z SKA w dniu 10 września 2015 r., w Poznaniu - poza rynkiem regulowanym; przy czym SKA (w której pan Janusz Schwark jest większościowym akcjonariuszem i jedynym członkiem Zarządu jedynego Komplementariusza) jest wobec pana Janusza Schwark podmiotem, o którym mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Ofercie (?osoba blisko związana?); (2) w zamian za 1.200.758 akcji Emitenta, w ramach opisanej wyżej transakcji, pan Janusz Schwark objął 350.000 akcji zwykłych imiennych serii B SKA o wartości nominalnej 1,00 zł każda, łącznej wartości nominalnej 350.000,00 zł i łącznej cenie emisyjnej 37.173.500,00 zł; (3) wskutek transakcji, o której mowa powyżej, posiadany przez pana Janusza Schwark udział głosów w Emitencie uległ zmniejszeniu z 12,24% do 0 % (art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Ofercie; (4) przed transakcją, o której mowa powyżej, pan Janusz Schwark posiadał bezpośrednio 1.200.758 akcji Emitenta, stanowiących 12,24 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 1.200.758 głosów,
stanowiących 12,24 % w ogólnej liczbie głosów; (5) po transakcji pan Janusz Schwark nie posiada już bezpośrednio akcji Emitenta, co oznacza 0 posiadanych akcji Emitenta, 0 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 0 głosów i 0 % w ogólnej liczbie głosów w Emitencie; (6) wskutek transakcji, o której mowa powyżej, posiadany bezpośrednio przez strony porozumienia z dnia 15 kwietnia 2008 r., pozostającego w mocy pomiędzy panem pan Januszem Schwark, Arkadiuszem Czysz i spółką COLORPACK GmbH (?Porozumienie?), o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym i raportach bieżących - udział głosów w Emitencie uległ zmniejszeniu z ca. 60,51 % do ca. 48,27 % (art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 Ustawy o Ofercie) ? z zastrzeżeniem jednak art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie; (7) przed dokonaniem transakcji, na podstawie Porozumienia pan Janusz Schwark posiadał łącznie ze stronami tego Porozumienia bezpośrednio 5.934.644 akcji Spółki, stanowiących ca. 60,51 % kapitału zakładowego Spółki
i dających prawo do 5.934.644 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. ca. 60,51 ogólnej liczby głosów w Spółce ? z zastrzeżeniem jednak art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie; (8) po dokonaniu transakcji, na podstawie Porozumienia, nie posiadając bezpośrednio akcji Emitenta, pan Janusz Schwark posiada łącznie z pozostałymi stronami Porozumienia, tj. Arkadiuszem Czysz i COLORPACK GmbH 4.733.886 akcji Spółki, stanowiących ca. 48,27 % kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 4.733.886 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. ca. 48,27 % ogólnej liczby głosów w Spółce (art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 Ustawy o Ofercie) ? z zastrzeżeniem jednak art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie; (9) w razie wliczenia do liczby głosów w Spółce, głosów przysługujących SKA, jako spółce zależnej od pana pan Janusza Schwark (pkt 11 poniżej; art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie), należy przyjąć, że udział głosów w Emitencie pana Janusza Schwark i stron Porozumienia nie uległ zmianie;
(10) aktualnie pan Janusz Schwark nie wyklucza zamiaru dalszego zwiększania lub ewentualnie zmniejszenia swojego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia poprzez podmioty zależne; (11) podmiotem zależnym od pana pan Janusza Schwark w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie, posiadającym akcje Emitenta jest SISKIN 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna - posiadająca bezpośrednio 1.200.758 akcji Emitenta, stanowiących 12,24 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 1.200.758 głosów, stanowiących 12,24 % w ogólnej liczbie głosów; (12) niezależnie od obowiązywania ww. Porozumienia, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie (tj. osób trzecich, z którymi pan Janusz Schwark zawarłby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu). Pełna treść wyżej wymienionego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załacznik_zawiadomienie.pdf | zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej i art.160ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d7qcn

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 867 60 66 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-14 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d7qcn

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3d7qcn
d3d7qcn