Trwa ładowanie...
d1em6xp

BUDIMEX - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

BUDIMEX - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1em6xp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 749 459 6 077 660 1 127 870 1 456 215
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 333 306 182 409 79 151 43 705
Zysk / (strata) brutto 331 271 202 628 78 668 48 550
Zysk / (strata) netto 301 300 185 982 71 551 44 562
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 300 480 185 982 71 356 44 562
Całkowity dochód 303 425 185 943 72 055 44 552
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 302 605 185 943 71 861 44 552
Dla skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej 314 661 (44 147) 74 724 (10 578)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 158 455 (98 693) 37 629 (23 647)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (154 100) (290 985) (36 595) (69 720)
Przepływy pieniężne netto, razem 319 016 (433 825) 75 758 (103 945)
Dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem 3 686 753 3 448 211 888 974 843 455
Zobowiązania ogółem 3 041 578 3 015 081 733 405 737 508
Zobowiązania długoterminowe 347 985 382 378 83 908 93 532
Zobowiązania krótkoterminowe 2 693 593 2 632 703 649 497 643 976
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 626 323 433 130 151 023 105 946
Kapitał własny ogółem 645 175 433 130 155 569 105 946
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 35 168 35 675
Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 25 530 098 25 530 098
Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,77 7,28 2,79 1,74
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) 24,53 16,97 5,92 4,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 4,39 - 1,05
Na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty zostały przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, odpowiednio: 4,1472 złotych za euro i 4,0882 złotych za euro.Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku odpowiednio: 4,2110 złotych za euro i 4,1736 złotych za euro.Zaprezentowana kwota dywidendy wypłacona na jedną akcję w euro została przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wypłaty tj. 4,1813 w dniu 22 maja 2013r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia & raport_Grupa Budimex.pdf opinia i raport audytora dla Grupy Budimex
Oświadczenie Zarządu Grupa.pdf oświadczenie Zarządu Grupy Budimex
List Prezesa Grupa Budimex.pdf list prezesa Zarządu Grupy Budimex
Sprawozdanie finansowe Grupa Budimex.pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex
Sprawozdanie z działalności Grupa Budimex.pdf sprawozdanie z działalności Grupy Budimex wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1em6xp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | Budimex SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-07 Dariusz Blocher prezes Zarządu
2014-03-07 Ignacio Botella Rodriguez wiceprezes Zarządu
2014-03-07 Jacek Daniewski członek Zarządu
2014-03-07 Andrzej Artur Czynczyk członek Zarządu
2014-03-07 Henryk Urbański członek Zarządu
2014-03-07 Marcin Węgłowski członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-07 Grzegorz Fąfara główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1em6xp

Podziel się opinią

Share
d1em6xp
d1em6xp