Trwa ładowanie...
d18427v
espi
03-12-2010 17:28

BUMECH S.A. - Emisja obligacji serii K (95/2010)

BUMECH S.A. - Emisja obligacji serii K (95/2010)

d18427v
d18427v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii K | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH S.A. informuje, iż w dniu 3 grudnia 2010 podjął uchwałę w sprawie niepublicznej emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K (Obligacje). Zgodnie z jej treścią przedmiotem emisji jestdo 4 600 (cztery tysiące sześćset) obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej i cenie emisyjnej1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Emitent postanawia, że warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji jest subskrybowanie co najmniej 2 (dwóch) Obligacji.Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDMSA. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 9,5% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej, począwszy od dnia ich przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 3 marca 2011 r., 3 czerwca 2011 r., 2 września 2011 r oraz w dniu wykupu. Płatność odsetek będzie następowała na rachunek Obligatariusza lub środki pieniężne będą postawione do dyspozycji
Obligatariusza w kasie Domu Maklerskiego IDMSA. Dzień Wykupu ustala się na dzień 3 grudnia 2011 roku.Obligacje nie są Obligacjami zamiennymi na akcje. Emisja Obligacji nie przewiduje możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Zarząd nie określił celu ani przedsięwzięcia, na które miałaby być przeznaczona emisja Obligacji.Wartość zaciągniętych zobowiązań przez spółkę na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 30 września 2010 roku wynosi 58 596 tys. złotych. Zarząd Emitenta szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 80 mln zł, przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii K.Zabezpieczeniem obligacji będzie:I. ustanowienie hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 2 345 800,00 zł na nieruchomościach gruntowych położonych w Wyrach, objętych księgą wieczystą KW nr KA1M/00070459/7?działki nr 80 i 81 o łącznej powierzchni 10321 m2, oraz objętych księgą wieczystą KW nr
KA1M/00071378/2?działka nr 351/78 o powierzchni 11198 m2.;II. ustanowienie zastawów rejestrowych na następujących ruchomościach (przedmiotachzastawu):a) kombajnie chodnikowym?wartość 1.695 500,00 zł;b) centrum obróbczym?wartość 615.800,00 zł.Wartości przedmiotów zastawu i hipoteki z pkt I oraz pkt II odzwierciedlają ich wycenę dokonaną przez uprawnionego biegłego. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Emitent.Zastaw rejestrowy ustanowiony na powyższych przedmiotach zastawu na podstawie umowy zabezpiecza wszelkie wierzytelności obligatariuszy z tytułu emisji obligacji serii K Spółki, w tym o zapłatę kwoty wykupu obligacji serii K, odsetek, opłat i innych kosztów do najwyższej sumy zabezpieczenia, to jest do kwoty równej 120% wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii K Spółki.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18427v

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2010-12-03 Wojciech Kosmała Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18427v
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d18427v