Trwa ładowanie...
d3v8l6t
d3v8l6t
espi

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (19/2014)

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (19/2014)
Share
d3v8l6t

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH S.A. (Spółka, Emitent, Faktorant) informuje, iż od dnia 07.05.2014 roku tj. raportu bieżącego nr 9/2014 roku zawarł ze spółkami z Grupy Kapitałowej BZ WBK umowę, której wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta spełniając tym samym kryterium uznania jej za umowę znaczącą. Spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę pomiędzy Emitentem, a BZ WBK Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Faktor). W umowie Faktor zobowiązuje się w sposób stały do świadczenia na rzecz Spółki usług faktoringowych, z przejęciem Ryzyka (ryzyko braku spłaty od Kontrahenta, tj. Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.) Faktorant dokonuje cesji należności na rzecz Faktora z przedstawionych do sfinansowania umów zawartych z JSW S.A. Podstawowe parametry umowy są następujące: Okres obowiązywania umowy: czas nieokreślony Limit Faktoranta: 41 000 000,00 zł Okres obowiązywania powyższego limitu: 31.03.2015 rok Wysokość minimalnej kwoty objętej przejęciem Ryzyka: 4 000 Maksymalny termin wymagalności nabytych
wierzytelności: 180 dni Wysokość zaliczki: 95 % Wysokość maksymalnego poziomu przejęcia Ryzyka: n.d. Prowizja od nabytej wierzytelności: 0,0 % od wartości brutto faktury Odsetki od wykupionych wierzytelności: WIBOR 1M plus marża w wysokości 2,30 pp. Umowa nie zawiera uregulowań dotyczących kar umownych, a jej warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektomaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)
d3v8l6t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Dariusz Dżwigoł Wiceprezes Zarządu
2014-07-03 Joanna Płachetka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v8l6t

Podziel się opinią

Share
d3v8l6t
d3v8l6t