Trwa ładowanie...
d2p1v58

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (24/2015)

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (24/2015)

Share
d2p1v58

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka)
informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarł z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Zamawiający, KW SA) ? zarówno samodzielnie, jak i w konsorcjach ? szereg umów jednostkowych o łącznej wartości szacunkowej 8 011 988,74 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania ich za umowę znaczącą. Umową o najwyższej wartości jest umowa ramowa, która wpłynęła do Spółki dnia 12.02.2015 roku, datowana na 14.01.2015 roku zawarta pomiędzy KW SA a Konsorcjum złożonym z Emitenta (Lider Konsorcjum) oraz Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych ? Maszyny Górnicze Sp. z o. oz siedzibą w Zabrzu i KOPEX MACHINERY S.A. z siedzibą w Zabrzu jako uczestników Konsorcjum. Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pn.: Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych dla Oddziałów KW S.A. w 2015 r. Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków dotyczących udzielania zamówień
wykonawczych, a jej okres obowiązywania upływa 31.03.2016 roku. Wartość przedmiotu umowy ramowej będzie wynikała z wartości udzielonych zamówień wykonawczych, przy czym nie przekroczą ona 2 710 000,00 zł netto, przy czym Spółka spodziewa się pozyskać z tej kwoty około 50 %. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, a jej warunki nie odbiegają od standardów przyjętych dla tego typu umów. W uzasadnionych przypadkach umowa dopuszcza możliwość odstąpienia od niej przez strony oraz wypowiedzenia przez Zamawiającego. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych KW SA przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które mogą się wiązać z obniżeniem wynagrodzenia. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-02-13 Dariusz Sutkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

Podziel się opinią

Share
d2p1v58
d2p1v58