Trwa ładowanie...
d38p6o8

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (1/2015)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (1/2015)

Share
d38p6o8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 05.01.2015 roku otrzymała od Pana Zdzisława Gdaniec informację wynikającą z obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którą zawiadamia on, iż w dniu 23 grudnia 2014 r. przekroczył próg 5% akcji w ogólnej ilości głosów Spółki. Przekroczenie progu spowodowane zostało połączeniem Emitenta jako spółki przejmującej i ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach jako spółki przejmowanej (dalej: ZWG), w wyniku którego Pan Gdaniec stał się akcjonariuszem BUMECH S.A. Zarejestrowanie połączenia spółek nastąpiło w dniu 23 grudnia 2014 r. i zostało dokonane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do łącznej kwoty 64.468.029,00 zł - w drodze emisji akcji serii F w liczbie 56.160.000 o
wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego BUMECH S.A. akcje serii F zostały przydzielone akcjonariuszom ZWG - jako spółki przejmowanej, w proporcji dwie akcje Emitenta za jedną akcje ZWG. W związku z faktem połączenia spółek Pan Gdaniec stał się (jako były akcjonariusz ZWG posiadający akcje ZWG w liczbie 1 596 125 sztuk) posiadaczem 3 192 250 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji i osiągnął 4,952% (cztery i 952/1000 procenta) w kapitale zakładowym BUMECH S.A. W związku z powyższym Pan Gdaniec poinformował, że: 1) liczba akcji BUMECH S.A. posiadanych przez niego przed zmianą udziału wynosiła 0 i stanowiła 0% procent udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 2) liczba głosów na WZA BUMECH S.A. posiadanych przez niego przed zmianą wynosiła 0 i stanowiła 0% procent udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta; 3) liczba aktualnie posiadanych przez niego akcji BUMECH S.A. wynosi 3 192 250 akcji, co stanowi 4,952% udziału w
kapitale zakładowym BUMECH S.A.; 4) liczba głosów na WZA BUMECH S.A. posiadanych przez niego wynosi 3 192 250 głosów i stanowi 4,952% procent udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.; 5) nie wyklucza zwiększania, jak i zmniejszania stanu zaangażowania w BUMECH S.A. w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Równocześnie Pan Gdaniec poinformował o zawarciu przez niego w dniu 23.12.2014 z akcjonariuszem spółki DICK INTER S.A. umowy użytkowania 849 999 akcji DICK INTER S.A., stanowiących 99,999% procent udziału w kapitale zakładowym DICK INTER S.A., co powoduje, że DICK INTER S.A. stał się podmiotem z nim powiązanym. W związku z powyższym Pan Gdaniec informuje, że DICK INTER S.A. jako podmiot z nim powiązany, z uwagi na fakt połączenia spółek BUMECH S.A. i ZWG S.A. stał się (jako były akcjonariusz ZWG posiadający akcje ZWG w liczbie 1 401 855) posiadaczem 2 803 710 (dwa miliony osiemset trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji i osiągnął 4,349% (cztery i 349/1000 procenta) w kapitale zakładowym BUMECH S.A. W
związku z powyższym Pan Gdaniec informuje, że: 1) liczba akcji BUMECH posiadanych przez podmioty z nim powiązane przed zmianą udziału wynosiła 0 i stanowiła 0% procent udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.; 2) liczba głosów na WZA BUMECH S.A. posiadanych przez podmioty z nim powiązane przed zmianą wynosiła 0 i stanowiła 0% procent udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH; 3) liczba aktualnie posiadanych przez podmioty z nim powiązane akcji BUMECH wynosi 2 803 710 akcji, co stanowi 4,349% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.; 4) liczba głosów na WZA BUMECH S.A. posiadanych przez podmioty z nim powiązane wynosi 2 803 710 głosów i stanowi 4,349% procent udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.; 5) podmioty z nim powiązane nie wykluczają zwiększania, jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Emitenta w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. W związku z powyższym łącznie z podmiotami powiązanymi Pan Gdaniec posiada 5 995 960 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt) akcji BUMECH S.A., co stanowi 9,301% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje prawo do 5 995 960 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów na WZA BUMECH S.A., co stanowi 9,301% procent udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38p6o8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Sutkowski Marcin Prezes Zarządu
2015-01-05 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38p6o8

Podziel się opinią

Share
d38p6o8
d38p6o8