Trwa ładowanie...
d27ic6z
espi

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (2/2015)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (2/2015)
Share
d27ic6z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż w dniu 05.01.2015 roku otrzymała od Pana Edwarda Brzózko zawiadomienie na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), w którym to Pan Brzózko informuje, że przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów w BUMECH S.A. Przekroczenie progu zostało spowodowane połączeniem Emitenta jako spółki przejmującej i ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach jako spółki przejmowanej (dalej: ZWG). Zarejestrowanie połączenia spółek nastąpiło w dniu 23.12.2014 r. i zostało dokonane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do łącznej kwoty 64.468.029,00 zł - w drodze emisji akcji serii F w liczbie 56.160.000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Wyemitowane w
ramach podwyższenia kapitału zakładowego Bumech akcje serii F zostały przydzielone akcjonariuszom ZWG - jako spółki przejmowanej, w proporcji dwie akcje Bumech za jedną akcję ZWG. Informacja o połączeniu została upubliczniona przez BUMECH S.A. raportem bieżącym nr 58/2014 w dniu 29.12.2014 r. W związku z faktem połączenia spółek, jako były akcjonariusz ZWG posiadający 2.755.416 akcji ZWG S.A., Pan Brzózko stał się posiadaczem 5.510.832 akcji Spółki W związku z powyższym informuje on, że: 1. Przed w/w zdarzeniem posiadał 0 akcji BUMECH S.A. dających prawo do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A., co stanowiło 0 % ogólnej ilości głosów i 0 % udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.; 2. Po w/w zmianie posiada 5.510.832 akcji BUMECH S.A. dających prawo do 5.510.832 głosów na Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A., co stanowiło 8,55% ogólnej ilości głosów i 8,55% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.; 3. Nie wyklucza zwiększania udział w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia
zawiadomienia, o ile będzie to uzasadnione ekonomicznie. 4. W odniesieniu do jego osoby nie występują podmioty zależne, posiadające akcje BUMECH S.A. oraz osoby, o których mowa art. 87 ust.1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)
d27ic6z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-01-05 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ic6z

Podziel się opinią

Share
d27ic6z
d27ic6z